Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 augustus 1998
gepubliceerd op 20 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 april 1996 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger onder

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029435
pub.
20/01/1999
prom.
28/08/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 april 1996 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 houdende vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 85, 88, 89 en 90;

Gelet op het besluit van 30 april 1996 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs, zoals gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van 30 april 1996 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs, zoals gewijzigd, wordt als volgt aangepast : «

Art. 4.Mevr. O. Michot, Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt tot Secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Mevr. F. Guillaume, Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt tot Adjunct-Secretaris van de Paritaire Commissie benoemd ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Directeur-Generaal van de Algemene Directie voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster belast met Onderwijs, de Audiovisuele sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister belast met Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^