Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 januari 1999
gepubliceerd op 19 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029056
pub.
19/08/1999
prom.
07/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht in toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut van de personeelsleden van het rijksonderwijs, gewijzigd bij de wetten van 31maart 1967, 6 juli 1970, 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, 18 februari 1977 en 2 juli 1981, bij het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984, bij de wet van 31 juli 1984, bij het koninklijk besluit van 28 september 1984, bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 en bij de decreten van 26 juni 1992, 18 mei 1993, 27 december 1993 en 24 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 14ter, § 2 en 14quater, § 2, ingevoegd bij het besluit van 10 juni 1993 van de Regering en aangevuld door het besluit van 4 juli 1994 van de Regering;

Gelet op het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies opgericht in toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs-, en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, gewijzigd bij het besluit van 4 november 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 5° van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie opgericht in toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, worden de woorden « de heer Jean-Marie Anciaux » vervangen door de woorden « de heer Jacques Giot ».

Art. 2.In artikel 2, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Alain Boisdainghien, intern opvoeder », vervangen door de woorden « de heer Jean-Paul Hendoux, proviseur ».

Art. 3.In artikel 2, 5° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 4 november 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden de woorden « Mevr. Christine Parqui, avenue de l'Ontario 23, 1410 Waterloo », vervangen door de woorden « de heer Paul Willain, Belfortstraat 30, 1000 Brussel ».

Art. 4.In artikel 3, 2° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Jean Moemerans, leraar », vervangen door de woorden « Mevr.

Geneviève Cotton, lerares » en de woorden « Mevr. Anne-Marie Lesage, studieprefecte » door de woorden « de heer Daniel Pisvin, studieprefect ».

Art. 5.In artikel 3, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Augustinus Blockx, onderwijzer » vervangen door de woorden « Mevr. Françoise Galoux, studieprefecte ».

Art. 6.In artikel 3, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden « Mevr. Hélène Michel-Stoffen, Dennenboslaan 38, 3090 Overijse », vervangen door de woorden « Mevr. Jacqueline Champagne, rue du Tumulus 5, 1350 Noduwez ».

Art. 7.In artikel 9, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « Mevr. Rita De Hollander, onderwijzeres » vervangen door de woorden « Mevr. Tanya Vandekerkhove, lerares ».

Art. 8.In artikel 9, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Michel Vandeput » vervangen door de woorden « Mevr. Rita De Hollander ».

Art. 9.In artikel 9, 5° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Léo Demarbaix, chemin de Menesse 32, 7804 Ostiches » vervangen door de woorden « de heer Christian Mauroy, rue des Iguanodons 126, 7320 Bernissart ».

Art. 10.In artikel 11, 2° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Francis De Pauw, administrateur », vervangen door de woorden « de heer Jean-Pierre Surkol, leraar ».

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend behoudens artikel 6 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 1998, artikel 10 dat uitwerking heeft met ingang van 14 juli 1998, de artikelen 1, 7 en 8 die uitwerking hebben met ingang van 30 september 1998 en de artikelen 2, 3, 4 en 5 die uitwerking hebben met ingang van 1 november 1998.

Brussel, 7 januari 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, de Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^