Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 februari 1999
gepubliceerd op 19 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029180
pub.
19/08/1999
prom.
17/02/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 december 1989 betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen door de Franse Gemeenschap georganiseerd, Besluit :

Artikel 1.Het « Institut technique de la Communauté française Germain et Gilbert Gilson à Izel » zal de volgende benaming hebben : « Athénée royal Germain et Gilbert Gilson à Izel ».

Art. 2.Alle vorige bepalingen die met dit besluit strijdig zouden zijn worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Brussel, 17 februari 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^