Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 april 1999
gepubliceerd op 30 november 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap in en opvangtehuis

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029296
pub.
30/11/1999
prom.
30/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 APRIL 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap in en opvangtehuis


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 2 van de wet van 6 juli 1970 op het geïntegreerd buitengewoon onderwijs zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 1987 houdende omvorming van de rijksinternaten verbonden aan de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs in opvangtehuizen;

Overwegende dat de toekenning van een werkingsautonomie geen enkele budgettaire weerslag zal hebben daar de normen dezelfde zijn voor de niet-autonome internaten als voor de opvangtehuizen, zoals bepaald bij het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 dat het kader van een internaat van het buitengewoon onderwijs bepaalt;

Overwegende dat het huidig eraan verbonden internaat voor het grootste gedeelde leerlingen opvangt van andere schoolinrichtingen, inzonderheid in het gewoon onderwijs, per fratrie, dat de herkomst van de leerlingen van het huidig eraan verbonden internaat een specifiek karakter vertoont (« S.A.J. », « S.P.J. », « O.C.M.W., enz...) en dat het bijgevolg past het beheer van dit internaat te vergemakkelijken;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 februari 1999;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van sector IX, gegeven op 28 april 1999;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Het internaat van de Franse Gemeenschap verbonden aan het Instituut voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap te Mariembourg wordt omgevormd in een autonoom opvangtehuis.

Art. 2.Het volume van de betrekkingen van het personeel moet nog bepaald worden volgens de normen vastgesteld bij het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982.

Art. 3.Wat zijn werking betreft, blijft dit opvangtehuis onderworpen aan de algemene regels vastgesteld in het koninklijk besluit van 29 december 1984 houdende uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 juli1984.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1999.

Brussel, 30 april 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^