Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 juli 1999
gepubliceerd op 19 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029452
pub.
19/08/1999
prom.
12/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JULI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 6 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 3 en 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1995 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op de artikelen 5, 9°), a) en 8;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Aangewezen worden als lid van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring : 1° als Voorzitter bedoeld bij artikel 2, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap: de directeur-generaal van het personeel van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap of diens afgevaardigde van minstens rang 15;2° als Ondervoorzitter bedoeld bij artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs of diens afgevaardigde van minstens rang 15;3° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, a), van hetzelfde besluit : - Mevr.Emmanuelle Windels; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, a), van hetzelfde besluit : - Mevr. Noëlla Rysermans; 4° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : - Mevr.Christine Ruhl; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : - Mevr. Nicole Desurpalis; 5° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, c), van hetzelfde besluit : - de heer Joseph Roggemans; - de heer Patrick Dysseler; - de heer Marcel Calomne; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, c), van hetzelfde besluit : - Mevr. Daniele Absil; - de heer Guy Baudot; - de heer Jacques Otte; 6° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : - Mevr.Camille Dieu; - de heer Jean Vandievoet; - Mevr. Anne-Francoise Vangansbergt; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : - de heer Robert Manchon; - de heer Jacques Rochez; - de heer Michel Aubry.

Art. 2.Mej. Caroline Jauniaux wordt tot secretaris van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring aangewezen.

Mej. Lisa Salomonowicz wordt tot plaatsvervangend secretaris van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring aangewezen.

Art. 3.Deze benoemingen hebben uitwerking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Brussel, 12 juli 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^