Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 mei 1999
gepubliceerd op 11 september 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029491
pub.
11/09/1999
prom.
05/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs;

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en betrekkingen in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse en israëlitische godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat;

Gelet op het protocol van 22 april 1999 van het Comité van Sector IX en van het Comité van de Provinciale en Lokale Overheidsdiensten, afdeling 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 1999;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs en van de Minister van Hoger Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999, Besluit :

Artikel 1.De ambtsschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap worden als volgt vastgesteld : LERAAR GODSDIENST a) houder zijn van een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bedoeld in de bijlage bij het besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische en orthodoxe godsdiensten van de inrichtingen van de Franse Gemeenschap .. . . . 415 b) houder zijn van het diploma van het hoger niveau van graad 3, niet bedoeld onder a) .. . . . 411 c) houder zijn van het diploma van het hoger niveau van graad 2, niet bedoeld onder a) .. . . . 348 d) houder zijn van het diploma van het hoger niveau van graad 1, niet bedoeld onder a) .. . . . 241 AMBTEN VAN RANG 1 1 - Leermeester praktische vorming a) houder zijn van een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij artikel 8 en in bijlage 1 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap .. . . . 245 b) houder zijn van andere bekwaamheidsbewjzen .. . . . 216 2 - Leermeester- assistent a) houder zijn van een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bedoeld in bijlage 2 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, met als basisdiploma een diploma van hoger niveau van graad 3 .. . . . 415 b) houder zijn van een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bedoeld in bijlage 2 van voormeld decreet van 8 februari 1999, met als basisdiploma een diploma van hoger niveau van graad 2 .. . . . 340 c) houder zijn van een van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bedoeld in bijlage 2 van voormeld decreet van 8 februari 1999, met als basisdiploma een diploma van hoger niveau van graad 1 .. . . . 245 d) houder zijn van het diploma van het hoger niveau van graad 3, niet bedoeld onder a) .. . . . 411 e) houder zijn van het diploma van het hoger niveau van graad 2, niet bedoeld onder b) .. . . . 348 f) houder zijn van het diploma van het hoger niveau van graad 1, niet bedoeld onder c) .. . . . 241 3 - Docent a) houder zijn van een van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij artikel 4, § 1, lid 1, van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap .. . . . 436 b) houder zijn van een van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij artikel 4, § 1, lid 2, van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap .. . . . 415 AMBTEN VAN RANG 2 1 Eerstaanwezend leermeester praktische vorming . . . . . 231 2 - Werkleider houder zijn van een van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij artikel 4, § 1, lid 2, van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap . . . . . 436 3 - Hoogleraar houder zijn van een van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij artikel 4, § 1, lid 1, van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap . . . . . 445 4 - Hoofd van een studiebureau houder zijn van een van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij artikel 4, § 1, lid 1, van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap . . . . . 445

Art. 2.Hoofdstuk F van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat wordt opgeheven behoudens wat de toepassing betreft van artikel 3 van dit besluit.

Art. 3.In afwijking van artikel 2 blijven de personeelsleden die reeds in dienst waren vóór de inwerkingtreding van dit besluit de weddeschaal genieten die in hoofdstuk F van voormeld besluit van 27 juni 1974 is vastgesteld voor het ambt dat zij uitoefenden, voor zover de bepalingen van artikel 1 voor hen niet gunstiger uitvallen.

Art. 4.De Minister-Voozitster, tot wier bevoegdheid het statuut van de personeelsleden van het onderwijs behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de datum van het begin van het academiejaar 1999-2000.

Brussel, 5 mei 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Schalen van klasse « 22 jaar » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Brussel, 5 mei 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^