Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 mei 1999
gepubliceerd op 30 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende eigendomsoverdracht naar de provincie Waals Brabant van de school voor buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap te Nijvel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029494
pub.
30/11/1999
prom.
17/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende eigendomsoverdracht naar de provincie Waals Brabant van de school voor buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap te Nijvel


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het geïntegreerd buitengewoon onderwijs, zoals zij werd gewijzigd, laatst bij het decreet van 24 juli 1997, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de overeenkomst getekend op 25 juni 1998 tussen de Franse Gemeenschap en de Provincie Waals Brabant betreffende de overneming door de provincie van de school voor buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap te Nijvel;

Gelet op de onderhandeling van 3 juli 1998 met het Hoog Comité van de Sectoren II en IX;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 1999;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs;

Na beraadslaging op 17 mei 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.De school voor buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap, gelegen rue du Malgras te Nijvel, wordt op 1 september 1998 overgenomen door de Provincie Waals Brabant overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de overeenkomst gesloten op 25 juni 1998 tussen de betrokken inrichtende machten.

Art. 2.Een bestuursbetrekking in een school voor buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt afgeschaft.

Art. 3.Een betrekking van opvoeder-huismeester in het buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt afgeschaft.

Art. 4.De toestand van de personeelsleden van deze school wordt bepaald overeenkomstig de modaliteiten bedoeld bij de artikelen 3 tot 8 van diezelfde overeenkomst.

Art. 5.De bestemming van het meubilair, de uitrusting en het didactisch materieel wordt bepaald volgens de schikkingen bedoeld bij artikel 10 van de overeenkomst.

Art. 6.De bestemming van de gebouwen wordt geregeld bij artikel 11 van de overeenkomst.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

Brussel, 17 mei 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^