Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 mei 1999
gepubliceerd op 30 november 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overneming door de Franse Gemeenschap van het Gemeentelijk Instituut voor secundair onderwijs van Wolvendael te Ukkel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029502
pub.
30/11/1999
prom.
17/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overneming door de Franse Gemeenschap van het Gemeentelijk Instituut voor secundair onderwijs van Wolvendael te Ukkel


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de Rijksinrichtingen voor secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 december 1989 betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen, door de Franse Gemeenschap georganiseerd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 1997;

Gelet op het Onderhandelingsprotocol van 11 juli 1997 van het Comité van de Sector IX en van het Comité van de provinciale en lokale Overheidsdiensten - Afdeling II;

Overwegende dat het aantal leerlingen die op 1 oktober 1996 in het Gemeentelijk Instituut voor secundair onderwijs van Wolvendael te Ukkel ingeschreven waren, lager is dan de vereiste behoudsnorm;

Overwegende dat de norm voor rationalisatie van de nieuwe inrichting zal bereikt worden op 1 oktober 1997 ten gevolge van herstructureringsnormen, Besluit :

Artikel 1.Het Gemeentelijk Instituut voor secundair onderwijs van Wolvendael te Ukkel wordt door de Franse Gemeenschap overgenomen en zal de benaming en de naam dragen van : « Athénée royal Madeleine Jacquemotte » te Elsene.

Art. 2.Dit besluit treet in werking op 1 september 1997.

Brussel, 17 mei 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^