Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 april 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de stu

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029521
pub.
24/11/1999
prom.
19/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 APRIL 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan het experiment en tot vaststelling van de bepalingen die de studies bekrachtigen en het niveau ervan waarborgen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wetten op de toekenning van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de decreten van 5 september 1994 en 17 juli 1998, en op artikel 10, gewijzigd bij de decreten van 5 september 1994, 24 juli 1997, 17 juli 1998, 4 januari 1999 en 1 februari 1999;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op de artikelen 6 en 24;

Gelet op de programma-wet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

Gelet op het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het onderwijs met beperkt leerplan, gewijzigd bij de decreten van 18 maart 1996, 24 juli 1997, 17 juli 1998, 4 januari 1999 en 1 februari 1999;

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op artikel 49;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van 3 juli 1985, het koninklijk besluit nr. 438 van 11 augustus 1986, het koninklijk besluit van 1 juni 1987, het besluit van de Executieve van 30 augustus 1989 en de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993, 20 juni 1994, 24 april 1995, 15 juli 1996, 13 juni 1997, 2 april 1998 en 4 januari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 april 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 april 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit van 4 januari 1999 tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan het experiment en tot vaststelling van de bepalingen die de studies bekrachtigen en het niveau ervan waarborgen, uitwerking heeft met ingang van 1 september 1998;

Overwegende dat leerlingen regelmatig ingeschreven zijn in de studie-oriënteringen georganiseerd door de inrichtingen betrokken bij voormeld besluit;

Overwegende dat deze leerlingen recht hebben op de attesten en getuigschriften verbonden aan de voortzetting van de studies ingevoerd bij voormeld besluit;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, de vaststelling vereist van een nieuw model van getuigschrift waarbij de kennis inzake beheer wordt bevestigd om de leerlingen die regelmatig ingeschreven zijn in het alternerend onderwijs niet te benadelen;

Overwegende dat de waarborg inzake regelmatigheid van de studies ook de uitreiking veronderstelt van een oriënteringsattest C aan de leerlingen die niet geslaagd zijn voor het 5e, 6e en 7e studiejaar van het alternerend onderwijs en van een attest van schoolbezoek aan de leerlingen die het Centrum voor alternerend Onderwijs en Vorming tijdens het schooljaar verlaten;

Overwegende dat de schooldirecties die de bekwaamheidsbewijzen zullen uitreiken waarvan de modellen bepaald zijn bij dit besluit onverwijld moeten ingelicht worden om het administratief werk dat aan de beraadslagingen voorafgaat, te organiseren;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het secundair onderwijs behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 1999, Besluit :

Artikel 1.In lid 2 van artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan het experiment en tot vaststeling van de bepalingen die de studies bekrachtigen en het niveau ervan waarborgen, worden de volgende woorden toegevoegd : « behorend tot de 3e graad van het secundair onderwijs ».

Art. 2.In voormeld besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 wordt een artikel 12bis ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 12bis : Een oriënteringsattest C wordt uitgereikt aan de leerlingen die niet geslaagd zijn voor het 5e, 6e en 7e jaar bedoeld bij de artikelen 8, 9 en 10. »

Art. 3.In voormeld besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 wordt een artikel 12ter ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 12ter : Een schoolbezoek-attest wordt uitgereikt aan de leerlingen die het centrum voor alternerend Onderwijs en Vorming tijdens het schooljaar verlaten. »

Art. 4.In voormeld besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 wordt een artikel 12quater ingevoegd, luidend als volgt : « Artikel 12quater : Een getuigschrift betreffende de basiskennis inzake beheer wordt op het einde van de studiejaren bedoeld bij de artikelen 4, 5 en 6 uitgereikt aan de leerlingen die voldaan hebben aan de vereisten van het programma bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programma-wet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. »

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1999.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid het secundair onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 april 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met het onderwijs, de audiovisuele sector, de hulpverlening aan de jeugd, het kinderwelzijn en de gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^