Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 mei 1999
gepubliceerd op 27 oktober 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van een Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029579
pub.
27/10/1999
prom.
31/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van een Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van een Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat er dringende noodzakelijkheid bestaat omdat de Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap onontbeerlijk is voor de werking van de Dienst Beeldende Kunsten, en dat dit besluit in werking moet treden om de onmiddellijke werking van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap in « Le Grand Hornu », en inzonderheid de aankoop van kunstwerken, mogelijk te maken;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding van de Franse Gemeenschap, Gelet op de beraadslaging van de Regering van 31 mei 1999, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van een Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap wordt aangevuld als volgt : «

Artikel 2bis.Voor de aanwinsten met het oog op hun bewaring bij de « Grand Hornu » - Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap, wordt er een Commissie van advies voor de aanwinsten van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap opgericht.

Die Commissie is samengesteld als volgt : 1° de Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap of zijn vertegenwoordiger;2° de Vooraitter van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap opgericht door artikel 1;3° zes leden, aangewezen door de Regering, onder wie drie op de voordracht van de raad van bestuur van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap;4° de Commissaris-generaal van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap. De Commissie wordt voorgezeten door de Commissaris-generaal van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap.

De aldus opgerichte Commissie brengt adviezen uit over de voorstellen inzake aanwinsten ingediend door de raad van bestuur van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap. »

Art. 2.Artikel 5 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1988 tot oprichting van een Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 5.Er wordt een ambtenaar van de Algemene Directie Cultuur, aangewezen door de Directeur-generaal van Cultuur van de Franse Gemeenschap, toegevoegd aan de Commissie van advies voor de aanwinsten van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap, als secretaris.

Hij is niet stemgerechtigd.

De attaché, gespecialiseerd voor de beeldende kunsten, is de verslaggever van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten van de Franse Gemeenschap. Hij woont ook de vergaderingen bij van de Commissie van advies voor de aanwinsten van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap.

Hij woont beide Commissies bij zonder stemgerechtigd te zijn.

De Secretaris-generaal van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap is de verslaggever van de Commissie van advies voor de aanwinsten van het Museum voor de Hedendaagse Kunsten van de Franse Gemeenschap.

Hij is niet stemgerechtigd. » Brussel, 31 mei 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^