Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 februari 2000
gepubliceerd op 21 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 houdende aanstelling van de voorzitters, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale inschrijvingscommissies

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029082
pub.
21/03/2000
prom.
01/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 houdende aanstelling van de voorzitters, werkende en plaatsvervangende leden van de zonale inschrijvingscommissies


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op de artikelen 80 en 82;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 1997 houdende toepassingsmaatregelen van de artikelen 80 en 82 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 6, § 1, 10°, a, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 worden de woorden « de heer Jean-Marc Gaspard, Directeur, » vervangen door de woorden « Mevr. Christiane Van Keer, Directrice, » en de woorden « Mevr. Christiane Van Keer, Directrice, » door de woorden « de heer José Melard, Studieprefect, ».

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Pierre Gridelet, Studieperfect, » vervangen door de woorden « de heer Eric Lejeune, Directeur basisschool, » en de woorden « de heer Raymond Felten, Directeur, » door de woorden « de heer Patrick Gringoire, Directeur, ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De Ministers tot wier bevoegdheid het Basisonderwijs en het Secundair Onderwijs behoren, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de opdrachten toegewezen aan de ONE J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs, Kunsten en Letteren, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^