Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 februari 2000
gepubliceerd op 13 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale p

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029124
pub.
13/07/2000
prom.
21/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS) » om de invoering van positieve discriminaties in het onderwijs voor sociale promotie te garanderen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, inzonderheid op de artikelen 56, 65 en 66;

Gelet op het besluit van 21 september 1998 tot bepaling van de verhouding of het aantal werkzoekenden waarboven een inrichting of een vestiging van onderwijs voor sociale promotie kunnen beschouwd worden als inrichting of vestiging die het voordeel van positieve discriminaties mogen genieten en tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminaties, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 6;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 18 072 187 frank (achttien miljoen tweeënzeventigduizend honderd zevenentachtig frak) aan te rekenen op het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.01, activiteitenprogramma 70, organisatieafdeling 56 van de begroting van de Franse Gemeenschap, uitgaven van het Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming, begrotingsjaar 2000, wordt toegekend aan de « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS) » -rekening nr. 210-0202481-94.

Art. 2.De bij artikel 1 bedoelde toelage is bestemd om de verwezenlijking te dekken van de projecten bedoeld bij artikel 2, 2° van het besluit van 21 september 1998 tot bepaling van de verhouding of het aantal werkzoekenden waarboven een inrichting of een vestiging van onderwijs voor sociale promotie kunnen beschouwd worden als inrichting of vestiging die het voordeel van positieve discriminaties mogen genieten en tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminaties, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

Art. 3.De bij artikel 1 bedoelde toelage wordt in één schijf uitbetaald bij de ondertekening van dit besluit.

Art. 4.Op het einde van de projecten bedoeld bij artikel 2 moeten de begunstigde onderwijsinrichtingen voor sociale promotie binnen de drie maanden afschriften van de volgende bescheiden laten geworden aan de Dienst voor het onderwijs voor sociale promotie van de algemene Directie van het niet-verplicht onderwijs, Rijksadministratief Centrum, Pachecolaan 19, bureau 4007, te 1010 Brussel : 1° de gedetailleerde rekening, in tweevoud, van de ontvangsten en uitgaven betreffende de bij artikel 2 bedoelde projecten;2° de bewijsstukken betreffende al de uitgaven bedoeld bij 1°. Deze stukken moeten in tweevoud opgemaakt worden en in chronologische orde opgenomen op een verzamelstaat eveneens in tweevoud opgesteld.

De begunstigde inrichtingen zullen ook een exemplaar van de bij 1° en 2° bedoelde documenten ter beschikking stellen van de controledienst.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 6.De Minister van Jeugd, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Jeugd, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie, Y. YLIEFF

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^