Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 maart 2000
gepubliceerd op 26 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bindend wordt verklaard de beslissing van 9 maart 1998 van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie inzake toegang tot de vormingsessies v

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029143
pub.
26/04/2000
prom.
13/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bindend wordt verklaard de beslissing van 9 maart 1998 van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie inzake toegang tot de vormingsessies voor de specifieke bevorderings- en selectieambten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 houdende oprichting van de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998 en 23 november 1998;

Gelet op het verzoek van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie van 5 mei 1998;

Op de voordracht van de Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2000, Besluit :

Artikel 1.Bindend wordt verklaard de beslissing van 9 maart 1998 van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie inzake toegang tot de vormingsessies voor de specifieke bevorderings- en selectieambten, luidend als volgt : « De bij het decreet van 6 juni 1994 bedoelde vormingsessies voor de selectie- en bevorderingsambten omvatten drie grote luiken : een administratief luik waarin de statutaire kennis, de voor het onderwijs gemene wetgeving en de kennis van de structuur van de inrichtende macht vermeld zijn; een pedagogisch luik; een luik steunend op de relationele factor, de human resources.

De organisatie van deze vormingsessies behoort tot de bevoegdheid van de inrichtende machten of de federaties van inrichtende machten.

De Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie heeft beslist het minimum van de omvang van de vorming vast te stellen op 72 uren voor de ambten van directeur en onderdirecteur en op 36 uren voor de andere ambten, met inachtneming van tenminste de verschillende luiken vermeld in tabel I. »

Art. 2.Tabel I waarvan sprake in artikel 1 wordt bij dit besluit gevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 maart 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie, Y. YLIEFF

TABEL I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2000 waarbij bindend wordt verklaard de beslissing van 9 maart 1998 van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie inzake toegang tot de vormingsessies voor de specifieke bevorderings- en selectie-ambten De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie, Y. YLIEFF

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^