Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 februari 2000
gepubliceerd op 23 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de fusie van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Rixensart en Eigenbrakel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029225
pub.
23/08/2000
prom.
21/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de fusie van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Rixensart en Eigenbrakel


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 96bis;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 1997;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 1996 houdende wijziging, voor het personeel van gefuseerde inrichtingen, van de reglementering betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch en het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 1 december 1999;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité van sector IX van 16 december 1999;

Op de voordracht van de Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 1999, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van artikel 96bis van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, komt er op 1 januari 2000 fusie tussen het « I.E.P.S.C.F. » van Eigenbrakel, hierna « inrichting A » genoemd, en het « I.E.P.S.C.F. » van Rixensart, hierna « inrichting B » genoemd.

Art. 2.Voor de inrichting A en de inrichting B wordt een gelijkwaardige fusie bepaald, zoals bedoeld bij artikel 96bis, § 2, 1°, van voormeld decreet van 16 april 1991.

Art. 3.De zetel van de nieuwe autonome inrichting is gevestigd in de inrichting A en de zetel van de inrichting B wordt de vestingsplaats van de nieuwe inrichting.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie, Y. YLIEFF

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^