Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juli 2000
gepubliceerd op 14 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029328
pub.
14/10/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 79 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op lid 6 van artikel 79;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 1997 houdende oprichting van de Algemene Raad voor Hogescholen en de Hoge Raden voor de Hogescholen, zoals gewijzigd op 7 januari 1998, inzonderheid op de artikelen 18ter, 18quater en 18sexies;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, lid 2, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen worden de woorden « Mevr.

Marie-France Lemaire » vervangen door de woorden « de heer Alain Bourgeois. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^