Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 juli 2000
gepubliceerd op 05 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029338
pub.
05/10/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 houdende het statuut van de leden van het gesubsidieerd personeel van het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd bij de decreten van 10 april 1995, 24 juli 1996, 25 juli 1997, 6 april 1998, 2 juni 1998, 17 juli 1998 en 8 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 houdende oprichting van de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998 en 23 november 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 november 1998 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 1999, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 november 1998 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in 3° worden de woorden « de heer Jean-Marie Simon » vervangen door de woorden « de heer Didier Dirix »;2. in 4° worden de woorden « de heer Didier Dirix » vervangen door de woorden « de heer Jean-Marie Simon ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Directeur-Generaal van de Algemene Directie voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juli 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie, W. TAMINIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^