Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 juli 2000
gepubliceerd op 08 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het onderwijsnet ingericht door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gerich

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029360
pub.
08/11/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het onderwijsnet ingericht door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 55 en volgende van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het decreet van 23 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap belast met de begroting, gegeven op 13 juli 2000;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de O.N.E.;

Gelet op het akkoord van de Regering van de Franse Gemeenschap, gegeven op 13 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een bedrag van 18.207.525 BEF ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.01 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 bestemd voor een bijkomend aantal van 390 lestijden onderwijzer ten bate van de vestigingsplaatsen van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijsnet erkend voor positieve discriminatie.

Art. 2.De verdeling van deze periodes wordt als bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de O.N.E., is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de O.N.E., J.-M. NOLLET

Bijlage 1 Bijkomende lestijden toegekend aan de vestigingsplaatsen van het onderwijsnet ingericht door de Franse Gemeenschap erkend voor positieve discriminatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van 13 juli 2000 van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2000-2001 aan het onderwijsnet ingericht door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de O.N.E., J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^