Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 juli 2000
gepubliceerd op 26 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet om de uitgaven voor contractueel personeel te dekken, in toepassing van artikel 8 van het

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029366
pub.
26/10/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet om de uitgaven voor contractueel personeel te dekken, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 55 en volgende van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het decreet van 23 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap belast met de begroting, gegeven op 13 juli 2000;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de ONE;

Gelet op het akkoord van de Regering van de Franse Gemeenschap, gegeven op 13 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een globale toelage van 10.417.084 BEF ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.01 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 bestemd voor de bezoldiging van het contractueel personeel.

Art. 2.De verdeling van de betrekkingen wordt in de bijlage bij dit besluit vermeld.

Art. 3.De bevoegde diensten van het Algemeen Bestuur Onderwijspersoneel worden belast met de vereffening op het einde van iedere gepresteerde maand van de wedde-toelage van het met een ambt bekleed personeel, overeenkomstig artikel 1 en de in bijlage opgenomen verdelingstabel.

Art. 4.Op het einde van de bepaalde activiteiten en ten laatste op 30 september 2001, stuurt de begunstigde Inrichtende macht een activiteitenverslag met een synthesenota aan de Commissie voor positieve discriminaties toe.

Brussel, 13 juli 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de ONE, J.-M. NOLLET

Bijlage 1 Contractueel personeel toegekend aan de vestigingsplaatsen van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijsnet erkend voor positieve discriminatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van 13 juli 2000 van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2000-2001 aan het onderwijsnet ingericht door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^