Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 juli 2000
gepubliceerd op 27 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029367
pub.
27/10/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 55 en volgende van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het decreet van 23 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de voordracht tot verdeling genomen door de Commissie voor positieve discriminatie op 4 mei 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap belast met de begroting, gegeven op 13 juli 2000;

Gelet op het akkoord van de Regering van de Franse Gemeenschap, gegeven op 13 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een globale toelage van 13.517.141 BEF ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.02 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 toegekend aan de Inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijsnet erkend voor positieve discriminatie.

Art. 2.De bij artikel 1 bedoelde toelage is bestemd voor de dekking van de werkingsuitgaven als bijlage.

Art. 3.De toelage wordt verdeeld onder de hierna opgenomen vestigingsplaatsen, overeenkomstig de synthesetabel voorgedragen door de Commissie voor positieve discriminaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Ontwerpen tussen netten en niveaus Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De dotaties die lager liggen dan 200.000 BEF worden in één schijf vereffend vanaf 1 september 2000.

Art. 5.De dotaties die hoger liggen dan 200.000 BEF worden in twee schijven vereffend van respectief 80 % en 20 % op 1 september 2000 en op 1 januari 2001.

Art. 6.Op het einde van de bepaalde activiteiten en ten laatste op 30 september 2001, stuurt de begunstigde Inrichtende macht een activiteitenverslag met een synthesenota aan de Commissie voor positieve discriminaties toe.

Art. 7.De begunstigde Inrichtende macht houdt ter beschikking van de Nazichtdienst van de Franse Gemeenschap, voor een periode van vijf jaar, een afzonderlijke boekhouding, waarin de gedetailleerde rekening van de ontvangsten en uitgaven met alle oorspronkelijke verantwoordingen chronologisch gerangschikt, vervat zijn.

Art. 8.De begunstigde Inrichtende macht is ertoe gehouden aan de Franse Gemeenschap elk niet gebruikt bedrag terug te betalen alsook elke uitgave die niet overeenstemt met de beschrijving opgenomen als bijlage of waarvoor de verantwoordingen niet conform werden verklaard of die al door een andere toelage wordt gedekt.

Brussel, 13 juli 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de O.N.E., J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^