Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 juli 2000
gepubliceerd op 27 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet tot dekking van de uitgaven voor het personeel, in toepassing van artikel 9 van het decreet va

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029368
pub.
27/10/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een toelage voor het schooljaar 2000-2001 aan het gesubsidieerd officieel onderwijsnet tot dekking van de uitgaven voor het personeel, in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 55 en volgende van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het decreet van 23 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de voordracht tot verdeling genomen door de Commissie voor positieve discriminatie op 4 mei 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap belast met de begroting, gegeven op 13 juli 2000;

Gelet op het akkoord van de Regering van de Franse Gemeenschap, gegeven op 13 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een globale toelage van 21.391.327 BEF ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.02 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 bestemd voor de bezoldiging van het contractueel personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijsnet, overeenkomstig de artikelen 9 en 15 van het decreet van 30 juni 1998.

Art. 2.De bevoegde diensten van het Algemeen bestuur onderwijspersoneel zijn belast met de vereffening op het einde van iedere gepresteerde maand van de wedde-toelage bestemd voor het met een ambt bekleed personeel, overeenkomstig artikel 1 en de verdelingstabel hierna opgenomen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Op het einde van de bepaalde activiteiten en ten laatste op 30 september 2001, stuurt de begunstigde Inrichtende macht een activiteitenverslag met een synthesenota aan de Commissie voor positieve discriminaties toe.

Brussel, 13 juli 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toevertrouwd aan de O.N.E., J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^