Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 december 2000
gepubliceerd op 30 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029029
pub.
30/01/2001
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd op 6 april 1998 en 5 mei 1999, inzonderheid op zijn artikel 46;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 november 1991 tot vaststelling van de werking van de Erkeiiningscommissie, zoalsgewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van de toekenning van toelagen voor de diensten bedoelde bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 1999 tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2000 en 21 juni 2000;

Overwegende dat een lid zijn ontslagneming heeft ingediend en dat de samenstelling van de commissie dient te worden geactualiseerd, Besluit :

Artikel 1.Benoemd wordt tot werkend lid van de Erkenningscommissie in uitvoering van artickel 46, § 1er, lid 2, 8°, zoals gewijzigd bij het decreet van 5 mei 1999 : Mevr. Christine Boyen, ter vervanging van Mevr. Elena Amoroso, onstlagnemend.

Art. 2.Dit besluit treed in werking op 11 december 2000.

Brussel, 11 december 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met de Hulpverlening aan de jeugd, N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^