Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 december 2000
gepubliceerd op 31 januari 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029034
pub.
31/01/2001
prom.
18/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 6 november 2000;

Gelet op het protocol nr. 241 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, gesloten op 17 november 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, zoals laatst gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit zonder verwijl dient te worden goedgekeurd, rekening houdend met zijn inwerkingtreding op 1 december 2000;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 7 december 2000, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt, wordt vervangen door de volgende bepaling : « De eindejaarstoelage wordt in eenmaal uitbetaald tijdens de maand december van het in aanmerking genomen jaar. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2000.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, W. TAMINIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^