Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 maart 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitters van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029206
pub.
29/06/2001
prom.
08/03/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 MAART 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitters van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 maart 1983 houdende oprichting van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), inzonderheid op artikel 17bis, ingevoegd door het decreet van 8 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 januari 2000 betreffende de samenstelling van de Adviesraad opgericht door artikel 17bis van het decreet van 30 maart 1983 houdende oprichting van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », inzonderheid op artikel 2, lid 1;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. »;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2001.

Besluit :

Artikel 1.Tot voorzitter en ondervoorzitters van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » worden de volgende personen benoemd : 1) tot voorzitter, de heer Jacques Sepulchre, als vertegenwoordiger van « Ligue des Familles »;2) Tot eerste ondervoorzitter, Mevr.Christiane Marchal, als vertegenwoordigster van « IOSBW »; 3) Tot tweede ondervoorzitter, Mevr.Brigitte Taeter, als vertegenwoordigster van « CoSeGe »;

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. » behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 maart 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. » J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^