Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 juni 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2003-2004 met het oog op de voortzetting van studies in de geneeskunde

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029253
pub.
29/06/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2003-2004 met het oog op de voortzetting van studies in de geneeskunde


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden en inzonderheid op artikel 14, § 2bis, ingevoerd bij het programma-decreet van 25 juli 1996 houdende diverse dringende maatregelen betreffende de budgettaire fondsen, de schoolgebouwen, het onderwijs en de audiovisuele sector, inzonderheid op de artikelen 14bis en 14ter ingevoerd bij het decreet van 14 juli 1997 houdende diverse maatregelen inzake universitair onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 mei 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van donderdag 7 juni 2001 omtrent de aanvraag om advies dat door de Raad van State binnen een termijn van niet langer dan drie dagen uitgebracht moet worden;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2001, in toepassing van artikel 84, lid 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1993;

De dringende noodzakelijkheid wordt verantwoord als volgt : - Het koninklijk besluit van 10 november 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels, heeft de federale quota's voor 2008 bepaald; - De gegevens overgezonden door de universiteiten en gecontroleerd door de commissarissen, die de verdeling van de quota's van de Franse Gemeenschap over de vijf betrokken universiteiten die studies in de geneeskunde inrichten, toelaten, werden in april 2001 beschikbaar; - Krachtens de artikelen 14bis en 14ter van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, dient, elk jaar, vóór 30 juni, de Regering het globaal aantal studenten vast te leggen die het attest kunnen genieten dat toegang verleent tot een diploma voor gespecialiseerde studie in de algemene geneeskunde of in de gespecialiseerde geneeskunde alsook de verdeling van de attesten, drie jaar later uitgereikt, over de vijf universitaire instellingen die deze studies inrichten op basis van de door de Universiteiten overgezonden gegevens;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2001, Besluit :

Artikel 1.Het aantal studenten die op het einde van het academiejaar 2003-2004 het attest bedoeld bij artikel 14, § 2bis, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden kunnen genieten, wordt op 280 vastgelegd.

Art. 2.Het aantal attesten waarvan sprake in artikel 1 wordt over de universitaire instellingen als volgt verdeeld : 1° Université de Liège : 64;2° Université Catholique de Louvain : 77;3° Université libre de Bruxelles : 65;4° Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix te Namen : 57;5° Université de Mons-Hainaut : 17.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^