Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 mei 2001
gepubliceerd op 04 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029273
pub.
04/08/2001
prom.
07/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MEI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut van de personeelsleden van het Rijksonderwijs, gewijzigd bij de wetten van 31 maart 1967, 6 juli 1970, 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, 18 februari 1977 en 2 juli 1981, bij het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984, bij de wet van 31 juli 1984, bij het koninklijk besluit van 28 september 1984, bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 en bij de decreten van 26 juni 1992, 18 mei 1993, 27 december 1993 en 24 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie van de Staat alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 14ter, § 2 en 14quater, § 2, ingevoegd bij het besluit van 10 juni 1993 van de Regering, aangevuld met het besluit van 4 juli 1994 van de Regering en gewijzigd bij het besluit van 29 april 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, gewijzigd bij de besluiten van 4 november 1997, 7 januari 1999, 13 april 1999, 9 juli 1999 en 25 mei 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In artikel 7, 2° van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen worden de woorden « de heer Emile Bertrand, directeur » vervangen door de woorden « de heer Francis Saulmont, directeur ».

Art. 2.In artikel 7, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Francis Saulmont, directeur » vervangen door de woorden « Mevr.

Anne Sevrin, studieprefecte ».

Art. 3.In artikel 9, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Michel Delvigne, directeur » vervangen door de woorden « de heer Jean-Claude Van Hopstal, directeur ».

Art. 4.In artikel 9, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Jean-Claude Van Hopstal., clos de l'Evêché 1, 7540 Kain » vervangen door de woorden « de heer Yves Delbecq, rue de la Déroderie 66, 7618 Taintignies ».

Art. 5.In artikel 10, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Romain Louis, studieprefect » vervangen door de woorden « de heer José Massy, studieprefect ».

Art. 6.In artikel 11, 2° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Henri Mellaerts, directeur » vervangen door de woorden « de heer Jean Blaes, dd. studieprefect ».

Art. 7.In artikel 11, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Willy Corbisier, leraar » vervangen door de woorden « de heer Philippe Hayot, atelier-chef a.i. ».

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2001, behalve de artikelen 3 en 5 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 7 mei 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met het Basisonderwijs, J.-M. NOLLET De Minister belast met het Secundair Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^