Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 juni 2001
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029284
pub.
26/07/2001
prom.
18/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 17, 21 en 24;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 23 april 2001;

Gelet op het advies van de Franstalige Commissie voor de dopingbestrijding, gegeven op 9 april 2001;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven, gegeven op 27 maart 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2001 betreffende de aanvraag om advies dat door de Raad van State binnen een termijn van niet meer dan één maand moet worden uitgebracht;

Gelet op het advies nr. 30.583/4 van de Raad van State, gegeven op 21 mei 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort en van de Minister tot wiens bevoegdheid de Sport behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001, Besluit :

Artikel 1.De hoofdstukken I en V, alsook de artikelen 22, 7° en 23 van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan in de Franse Gemeenschap treden in werking op dezelfde dag als dit besluit.

Art. 2.De Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie in de sportbeoefening bestaat uit volgende leden : 1° een lid voorgedragen door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité;2° een lid voorgedragen door de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven;3° een lid voorgedragen door de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie;4° drie leden, gespecialiseerd in de sportgeneeskunde, de farmacologie of de toxicologie, gekozen onder de onderwijzende of wetenschappelijke leden van de Universiteiten, na raadpleging van deze universiteiten;5° twee artsen die bovendien houder zijn van het diploma van licentiaat lichamelijke opvoeding of van een bijzondere licentie lichamelijke opvoeding, of van een bijzonder getuigschrift lichamelijke opvoeding en sportgeneeskunde, of van een getuigschrift van aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde, gekozen na raadpleging van de vereniging van de sportgeneesheren;6° twee huisdokters, gekozen na raadpleging van de "Société scientifique des médecins généralistes" (SSMG) en van de Federatie van de medische huizen en de geïntegreerde gezondheidsverenigingen;7° een kinesitherapeut werkzaam op sportgebied, gekozen na raadpleging van het Forum van de verenigingen voor kinesitherapie;8° een apotheker voorgedragen door de Algemene Farmaceutische Bond van België;9° vier leden gekozen na raadpleging, enerzijds, van de vereniging van de Franstalige sportfederaties en, anderzijds, van de niet erkende sportféderaties die een discipline beheren die op het programma van de olympische spelen staat;10° een lid gekozen omwille van zijn bevoegdheid of zijn bijzondere actie op het vlak van de sport, de gezondheid of de preventie en de dopingbestrijding;11° drie leden gekozen omwille van hun bevoegdheid of hun bijzondere actie op het vlak van de sport en de gezondheid en die een van de volgende profielen vertonen : specialist in de communicatie of in de menswetenschappen, specialist in de toxicomanie, jurist of sportbeoefenaar.

Art. 3.§ 1. Er wordt aan de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de commissie een vaste vergoeding van vierentwintig euro zevenennegentig cent per vergadering toegekend.

De bij lid 1 bedoelde vergoeding wordt op negenenveertig euro achtenvijftig cent gebracht wanneer de vergadering meer dan vier uur duurt of wanneer de vergadering zich over periodes uitstrekt die de voor- en de namiddag in beslag nemen.

De in lid 1 bedoelde personen hebben eveneens recht op de terugbetaling van hun reiskosten, volgens de cijfers vastgesteld in de regeling terzake en van toepassing op de personeelsleden van rang 10 van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. § 2. De bij § 1 bedoelde vergoedingen en reiskosten worden eveneens toegekend aan de deskundigen die uitgenodigd werden om deel te nemen aan de vergaderingen van de commissie.

Art. 4.Tot 31 december 2001 worden de bij artikel 3, § 1, leden 1 en 2 bedoelde vergoedingen respectievelijk vastgesteld op duizend en twee duizend frank.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheid de Gezondheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^