Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 juni 2001
gepubliceerd op 11 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029296
pub.
11/08/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80;

Gelet op het besluit van Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroepin het vrij confessioneel onderwijs;

Gelet op de raadplegging van de meest representatieve groepen van de inrichtende machten en van de groepen van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, aangesloten bij een vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van begroting, gegeven op 19 maart 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2001 over de aanvrag om advies dat door de Raad van State binnen een termijn van één maand moet worden gegeven;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2001, met toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport en van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Execiutieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 4bis.Er wordt een raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie ingesteld, hierna « de Raad van beroep voor het onderwijs voor sociale promotie » genoemd.

De raad voor beroep voor het onderwijs voor sociale promotie heeft als opdracht advies te geven betreffende de personeelsleden en de inrichtende machten van het vrij onderwijs voor sociale promotie, zoals bepaald in de artikelen 36 en 74 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs. »

Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheid de Statuten van het onderwijspersoneel behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 7 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. MOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^