Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 juni 2001
gepubliceerd op 21 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzer

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029306
pub.
21/09/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding bepaald bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het advies nr 38 van de Algemene Raad voor de Hogescholen van 20 februari en 6 maart 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 maart 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vraag om advies dat door de Raad van State binnen een maand moet worden uitgebracht;

Gelet op het advies 31.471/2, gegeven op 2 mei 2001, in toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de opleiding gegeven in de afdelingen voor kleuteronderwijzer, onderwijzer en regent van de pedagogische departementen van de hogescholen zoals geregeld bij het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten, hierna het decreet genoemd. HOOFDSTUK 2. - De verwijzingstabellen voor de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding

Art. 2.De materies van de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding worden hierna opgesomd. De autoriteiten van de Hogescholen zijn verantwoordelijk voor de programma's waarmee de verschillende aspecten van de in de tabellen opgesomde materies kunnen belicht worden.

Naast de vermelde vlakken die van groot belang zijn wordt het minimaal aantal uren vermeld die daaraan moet worden besteed, het totaal aantal uren van de disciplinaire en interdisciplinaire opleiding is vastgesteld op 880, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het volume van de onderwijsactiviteiten vermeld in de artikelen 4 tot 12 van het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten en de jaren waarin zij worden georganiseerd.

Art. 3.De disciplinaire en interdisciplinaire opleiding in de afdeling kleuteronderwijzer is de volgende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK 3. - Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 18.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en houdende algemene regeling van de examens in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen wordt in artikel 6, § 2, na lid 1° het volgende lid gevoegd : « In de afdelingen normaal voorschools onderwijs, normaal lager onderwijs, normaal secundair onderwijs en normaal technisch middelbaar onderwijs georganiseerd in de pedagogische categorie, verklaart de examencommissie van rechtswege toegelaten de student die ten minste 50 % van de punten behaald heeft toegekend voor elke examen schriftelijke en mondelinge beheersing van de onderwijstaal en 60 % voor al de examens van het studiejaar. »

Art. 19.Bij artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het volgend lid gevoegd : « In de afdelingen normaal voorschools onderwijs, normaal lager onderwijs, normaal secundair onderwijs en normaal technisch middelbaar onderwijs georganiseerd in de pedagogische categorie wordt er geen enkele vrijstelling gegeven voor de stages aan de studenten die hetzelfde studiejaar herbeginnen. »

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2001.

Art. 21.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met het Hoger Onderwijs, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^