Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 juni 2001
gepubliceerd op 22 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de omvang van de onderwijsactiviteiten vermeld bij de artikelen 4 tot 12 van het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regente

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029307
pub.
22/09/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de omvang van de onderwijsactiviteiten vermeld bij de artikelen 4 tot 12 van het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten en van de studiejaren waarin zij georganiseerd worden


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 december 2000 houdende vastlegging van de initiële opleiding van de onderwijzers en regenten, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 december 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 januari 2001;

Gelet op het overleg met de gesubsidieerde inrichtende machten, gevoerd op 29 januari 2001;

Gelet op het overleg met de representatieve studentenverenigingen, gevoerd op 31 januari 2001;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 9 maart 2001 van het Sectorcomité IX en van het Comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, Afdeling II, in gezamenlijke vergadering;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vraag om advies dat door de Raad van State binnen een maand moet worden uitgebracht;

Gelet op het advies 31.407/2, gegeven op 2 mei 2001, in toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister belast met het Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de opleiding gegeven in de afdelingen kleuteronderwijzer, onderwijzer en regent van de pedagogische afdelingen van de hogescholen, zoals zij geregeld is bij het decreet van 12 december 2000, hierna het decreet genoemd.

Art. 2.De betitelingen van de onderwijsactiviteiten en hun overeenstemmend uurvolume vindt men in de hierna volgende tabel. De indeling van de onderwijsactiviteiten wordt per jaar opgenomen.

De omvang van de autonomie van de inrichtende machten vermeld in tabel 1 is een minimum. Op eigen initiatief mogen de inrichtende machten het minimaal uurvolume van een opleiding verhogen met ten hoogste 10 % van het globaal volume van de in tabel 1 vermelde opleiding. Bovendien moet deze verhoging gedekt zijn in het kader van het procent uren gewijd aan de onderwijsactiviteiten naar keuze van de inrichtende machten.

Tabel 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De onderwijsactiviteiten van type A brengen de studenten uit al de afdelingen normaal onderwijs bijeen. Deze bijeenkomst leidt niet noodzakelijk tot het inrichten van een enkele groep. Het komt de autoriteiten van de hogeschool toe de wijzen van organisatie te bepalen, inzonderheid de omvang van de groepen. Indien over verschillende groepen beslist is, bevat elke groep studenten uit de verschillende afdelingen en een onderwijs van gelijkwaardig vereistenniveau wordt aan elke groep gegeven.

De onderwijsactiviteiten van type B worden gegeven aan de studenten van eenzelfde afdeling. Deze onderwijsactiviteiten leiden niet noodzakelijk tot het inrichten van een enkele groep. Het komt de autoriteiten van de hogeschool toe de organisatiewijzen te bepalen, inzonderheid de omvang van de groepen.

Art. 4.Om de drie jaar vanaf 1 december 2004 delen de autoriteiten van de hogescholen aan de Algemene Raad voor de hogescholen hun voorstellen tot wijziging van tabel 1 mede, in naleving van het decreet van 12 december 2000. Op basis van die voorstellen brengt de Algemene Raad voor de hogescholen een advies voor de Regering uit die er rekening mee houdt om tabel 1 te actualiseren.

Art. 5.Het type waartoe elke onderwijsactiviteit behoort zoals bepaald bij artikel 2 van het decreet is vermeld in tabel 2.

Tabel 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2001.

Art. 7.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met het Hoger Onderwijs, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^