Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 juni 2001
gepubliceerd op 19 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029371
pub.
19/10/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 23 december 1999;

Gelet op het decreet van 12 december 2000 houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende het administratief en budgettair toezicht;

Gelet op het algemeen voorstel doorgezonden door het Coördinatiecomité van het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, gegeven op 8 mei 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 juni 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort;

Gelet op de beraadslaging van 25 juni 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Een globale dotatie van tien miljoen zevenhonderd negenenzeventig duizend vijfhonderd frank (10 779 500 BEF) ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.01 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 wordt toegekend voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap voor haar scholen of vestigingsplaatsen die positieve discriminatie genieten.

Art. 2.De bij artikel 1 bedoelde dotatie is bestemd om de werkingskosten te dekken, overeenkomstig de synthesetabel als bijlage.

Art. 3.De dotaties van minder dan of gelijk aan tweehonderd duizend frank worden vanaf 1 september 2001 in een schijf vereffend.

Art. 4.De dotaties van meer dan tweehonderd duizend frank worden vanaf 1 januari 2002 in twee schijven respectievelijk van 80 % op 1 september 2001 en 20 % op 1 januari 2002 vereffend.

Art. 5.Op het einde van bedoelde activiteiten en uiterlijk 30 september 2002 stuurt de directeur van een school of van een vestigingsplaats die positieve discriminatie geniet naar de Commissie voor positieve discriminatie een verslag over al de activiteiten gerealiseerd in het kader van hun project samen met een synthesenota.

Art. 6.De directeur van een school of van een vestigingsplaats die positieve discriminatie geniet houdt gedurende vijf jaar een afzonderlijke comptabiliteit ter beschikking van de Verificatiedienst van de Franse Gemeenschap waarin de gedetailleerde rekening van inkomsten en uitgaven samen met al de andere originele bewijsstukken vervat zijn met chronologisch kencijfer.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 8.De Minister tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET

Bijlage Bijkomende dotaties toegekend aan de vestigingsplaatsen van het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap die positieve discriminatie genieten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 25 juni 2001 van de Regering houdende toekenning van een bijkomende dotatie voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^