Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 juni 2001
gepubliceerd op 19 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop g

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029376
pub.
19/10/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 23 december 1999;

Gelet op het decreet van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 12/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende het administratief en budgettair toezicht;

Gelet op het algemeen voorstel doorgezonden door het Coördinatiecomité van het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, gegeven op 29 maart 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 juni 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort;

Gelet op de beraadslaging van 25 juni 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Een bedrag van honderd en zes miljoen zestigduizend negenhonderd drieënvijftig frank (106 060 953 BEF) ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01;01 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 wordt besteed aan een aanvulling van 1748 lestijden-onderwijzer(es), 375 lestijden-kleuteronderwijzer(es), 78 lestijden maatschappelijk assistent en 14 lestijden leraar lichamelijke opvoeding voor het schooljaar 2001-2002 voor het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van zijn scholen of vestigingsplaatsen die positieve discriminatie genieten § 2. Zes lestijden toegekend op het niveau van het kleuteronderwijs stemmen overeen met een deeltijdse voor een vierde betrekking van kleuteronderwijzer(es).

Zes lestijden toegekend voor een maatschappelijk assistent stemmen overeen met een deeltijdse voor een vierde betrekking van maatschappelijk assistent.

Art. 2.Onverminderd artikel 8, § 2, lid 4, 5° van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, op verzoek van de inrichtende macht, kan de Minister tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort ingeval van tekort aan onderwijzers, de omzetting toelaten van lestijden toegekend aan het lager onderwijs in lestijden toegekend aan het niveau van het kleuteronderwijs.

Art. 3.De verdeling van die lestijden vindt men als bijlage bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET

Bijlage Bijkomende lestijden toegekend aan de vestigingsplaatsen van het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs die positieve discriminatie genieten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 25 juni 2001 van de Regering houdende toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^