Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 juni 2001
gepubliceerd op 10 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, bestemd om de uitgaven voor het contractueel personeel te dekken in toepassing v

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029380
pub.
10/10/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het schooljaar 2001-2002 aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs, bestemd om de uitgaven voor het contractueel personeel te dekken in toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 23 december 1999;

Gelet op het decreet van 12 december 2000 houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende het administratief en budgettair toezicht;

Gelet op het voorstel van verdeling doorgezonden door de Commissie voor Positieve Discriminatie, gegeven op 25 april 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 juni 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort;

Gelet op de beraadslaging van 25 juni 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Een globaal bedrag van vierhonderd veertig duizend frank (440 000 BEF) ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.02 van het activiteitenprogramma 90 van de organisatie-afdeling 51 wordt voor het schooljaar 2001-2002 voorbehouden voor de bezoldiging van het contractueel personeel van het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs voor haar scholen of vestigingsplaatsen die positieve discriminatie genieten, overeenkomstig de tabel hieronder.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De bevoegde diensten van het Algemeen Bestuur van het onderwijspersoneel zijn belast met de uitbetaling op het einde van elke gepresteerde maand van de weddetoelage waarop het werkend personeel recht heeft, overeenkomstig artikel 1.

Art. 3.Op het einde van de voorziene activiteiten en uiterlijk 30 september 2002 stuurt de inrichtende macht van een school of van een vestigingsplaats die Positieve Discriminatie geniet naar de Commissie voor positieve discriminatie een verslag over al de activiteiten gerealiseerd in het kader van hun project samen met een synthesenota.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^