Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juni 2001
gepubliceerd op 26 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 30 juni 1998 tot bepaling van de buitenlandse diploma's die als bewijs gelden van een voldoende beheersing van de Franse taal

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029386
pub.
26/09/2001
prom.
19/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 30 juni 1998 tot bepaling van de buitenlandse diploma's die als bewijs gelden van een voldoende beheersing van de Franse taal


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in de Hogescholen, inzonderheid op artikel 26, § 6, lid 2, 4° ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 13 december 2000;

Gelet op het overleg met de verenigingen die de studenten vertegenwoordigen erkend op gemeenschapsvlak, gevoerd op 2 februari 2001;

Gelet op het advies 31.403/2 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2001, met toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van 30 juni 1998 tot bepaling van de buitenlandse diploma's die als bewijs gelden van een voldoende beheersing van de Franse taal wordt een vierde punt toegevoegd luidend als volgt : « 4° een Europees baccalaureaat van de afdeling Franse taalkunde. »

Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juni 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Hoger Onderwijs, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^