Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 oktober 2001
gepubliceerd op 05 maart 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029528
pub.
05/03/2002
prom.
11/10/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, inzonderheid op artikel 9, lid 2;

Gelet op het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) », inzonderheid op de artikelen 8 en 9;

Gelet op het besluit van 14 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 33 en 36 van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) »;

Gelet op het advies van de paritaire commissie van de R.T.B.F. van 3 oktober 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van bestuur van 4 oktober 2001;

Gelet op het advies van de Commissarissen van de Regering, gegeven op 6 oktober 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 oktober 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 11 oktober 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid het beheerscontract voor 14 oktober 2000 te sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 11 oktober 2001, Besluit :

Artikel 1.Het beheerscontract, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 11 oktober 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^