Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 05 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029588
pub.
05/04/2002
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekrachtigen, alsmede de kwalificaties van de academische graad van doctor toegekend na de verdediging van een thesis


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekrachtigen, alsmede de kwalificaties van de academische graad van doctor toegekend na de verdediging van een thesis, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het collegiaal advies van de rectoren van de universitaire instellingen van 26 februari 2001;

Gelet op het advies van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 9 juli 2001;

Gelet op de beraadslaging van 19 juli 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap over het verzoek om advies dat de Raad van State binnen een maand moet uitbrengen;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 32.102/2 gegeven op 12 oktober 2001, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekrachtigen, alsmede de kwalificaties van de academische graad van doctor toegekend na de verdediging van een thesis worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In punt 2.3 worden de woorden « kandidaat landbouwingenieur » vervangen door de woorden « kandidaat bioingenieur »; 2° In punt 2.3 worden de woorden « landbouwkundig ingenieur » vervangen door de woorden « bioingenieur »;

Art. 2.De graden van kandidaat landbouwingenieur, landbouwkundig ingenieur en ingenieur scheikunde en bioindustrie kunnen nog worden toegekend, onder de voorwaarden bepaald bij bovenvermeld besluit van 20 maart 1996, aan studenten die tenminste voor één jaar studie geslaagd zijn ter verkrijging van een van de betrokken graden.

Niettemin zijn de bepalingen van lid 1 niet langer van toepassing na het jaar dat volgt op de jaren die overeenstemmen met de minimumduur van de resterende studie.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^