Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 19 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aangaan van leningen gewaarborgd door de Franse Gemeenschap in het kader van het meerjarenplan van investeringen van de « R.T.B.F. »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029000
pub.
19/06/2002
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aangaan van leningen gewaarborgd door de Franse Gemeenschap in het kader van het meerjarenplan van investeringen van de « R.T.B.F. »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « R.T.B.F., » inzonderheid op artikel 22, § 3;

Gelet op het Beheerscontract van de « R.T.B.F. » van 14 oktober 1997, inzonderheid op artikel 54;

Gelet op het decreet van 30 november 1998 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de aanvraag om leningen gewaarborgd door de Franse Gemeenschaap, ingevoerd door de « R.T.B.F. » op 31 augustus 2001;

Gelet op het advies van de Commissarissen van de Regering, gegeven op 7 september 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 september 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten, Letteren en van de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeencshap van 25 oktober 2001, Besluit :

Artikel 1.Het aangaan van leningen gewaarborgd door de Franse Gemeenschap wordt goedgekeurd voor een bedrag van driehonderd zevenentachtig miljoen frank (387 000 000 BEF), verdeeld in functie van de duur van de afschrijving van de te verwerven goederen en volgens de financiële voorwaarden die in aanmerking worden genomen door de Raad van Bestuur van de « R.T.B.F. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Audiovisuele Sector, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^