Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2001
gepubliceerd op 09 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een Technisch Tuinbouwcentrum van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap in Gembloux

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029021
pub.
09/05/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een Technisch Tuinbouwcentrum van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap in Gembloux


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 2001 waarbij toestemming wordt verleend voor de oprichting van de technische centra van de Franse Gemeenschap van Strée en Gembloux;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1966 houdende het statuut van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1967, 21 oktober 1968, 1 december 1970, 25 november 1976, 16 december 1981, bij het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 1980 tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van de technische centra van de hogere en secundaire Rijksinstituten te Hoei, Gembloux en Verviers;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het rijksonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van 8 november 1991, 11 december 1995 en 30 augustus 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2001;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van Sectorcomité IX van 14 september 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 19 juli 2001 over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens één maand;

Gelet op het advies 32.292/2 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2001 bij toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en de Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In Gembloux wordt een Technisch Tuinbouwcentrum van het onderwijs van de Franse Gemeenschap opgericht, hierna genoemd « het Centrum ».

Art. 2.Het Beheerscomité, bedoeld in artikel 4 van het decreet van 12 juli 2001 waarbij toestemming wordt verleend voor de oprichting van de technische centra van de Franse Gemeenschap van Strée en Gembloux, zorgt voor de aanwerving en het ontslag van de personeelsleden bedoeld in artikel 6.

Het Comité mag beslissen bijkomend personeel aan te werven om het hoofd te bieden aan extra werk, binnen de perken van de begrotingsmiddelen.

Een basisoverlegcomité wordt opgericht binnen het Centrum en dient advies te geven overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Art. 3.Het Beheerscomité bestaat uit 11 leden, als volgt onderverdeeld : 1° vier vertegenwoordigers van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap waaronder de directeur van het « Institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux »;2° twee vertegenwoordigers van het hoger onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap waaronder de directeur van de Landbouwcategorie van de « Haute Ecole Charlemagne »;3° een vertegenwoordiger van de universiteiten voorgedragen door de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux »;4° een vertegenwoordiger van de betrokken professionele sector;5° een lid van het meesters- vak- en dienstpersoneel voorgedragen door de algemene vergadering van de bedoelde personeelsleden; Bovendien mag het Waalse Gewest twee van zijn vertegenwoordigers in het Beheerscomité aanwijzen.

De leden van het Beheerscomité bedoeld in de punten 1° tot 5° van het eerste lid worden aangewezen door de Minister bedoeld in artikel 14.

Hun mandaat duurt 4 jaar en is hernieuwbaar.

Art. 4.Het Beheerscomité draagt aan de minister bedoeld in artikel 14, onder de leden bedoeld in artikel 3, 1°, de opdrachthouder voor die de leiding van het Centrum waarneemt.

Art. 5.Het Beheerscomité vergadert minstens vier keer per jaar. Bij de eerste vergadering, stelt het zijn huishoudelijk reglement vast dat het ter goedkeuring aan de Minister bedoeld in artikel 14 voorlegt.

Art. 6.Buiten de opdrachthouder bedoeld in artikel 4, bestaat de personeelsformatie van het Centrum tenminste uit volgende betrekkingen : 1° Bestuurspersoneel : opstellers : twee voltijdse equivalenten 2° Meesters- vak- en dienstpersoneel : eenentwintig voltijdse betrekkingen.

Art. 7.De Personeelsleden bedoeld in artikel 6, 1° zijn statutaire ambtenaren en de personeelsleden bedoeld in artikel 6, 2°, worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst.

Art. 8.De uitvoering van de werken betreffende de exploitatie en het onderhoud van culturen en serres van het Centrum wordt verzekerd door vier leraren van professionele praktijk zonder leerlingen waarover het Technisch Tuinbouwinstituut van de Franse Gemeenschap beschikt te Gembloux.

Bij de uitvoering van deze werken, zijn deze laatsten onder het functionele gezag van de opdrachthouder bedoeld in artikel 4.

Art. 9.De Algemene Dienst voor schoolinfrastructuren van de Franse Gemeenschap neemt het bestuur waar van de gebouwen van het Centrum.

Art. 10.De Minister van Secundair Onderwijs wordt belast met de aanwijzing van de boekhouder bedoeld in artikel 6 van het decreet van 12 juli 2001 waarbij toestemming wordt verleend voor de oprichting van de technische centra van de Franse Gemeenschap van Strée en Gembloux.

Art. 11.In artikel 19bis van het koninklijk besluit van 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het rijksonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 7 april 1995 en vervangen bij het besluit van de Regering van 30 augustus 1996, worden na de woorden « het technisch en pedagogisch centrum voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap », de woorden « het technisch Tuinbouwcentrum » gevoegd.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 28 augustus 1980 tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van de technische centra van de hogere en secundaire rijksinstituten te Hoei, Gembloux en Verviers wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 14.De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Begroting, Cultuur, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^