Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 december 2001
gepubliceerd op 19 februari 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029047
pub.
19/02/2002
prom.
06/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens één maand;

Gelet op het advies 32.276/2 van de Raad van State, gegeven op 19 november 2001, bij toepassing van artikel 84, 1ste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 33 gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1962 en 11 juli 1973 en bij het decreet van 7 juni 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs en de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, zijn de in aanmerking te nemen stralen de volgende : 1° Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) : 0,5 km;2° Provincie Waals-Brabant : 2 km;3° Provincie Henegouwen : 4 km;4° Provincie Namen : 8 km;5° Provincie Luik : 4 km;6° Provincie Luxemburg : 10 km. Deze stralen worden berekend vanaf de plaats van de onderwijsvestiging waaraan de betrokken inrichtende macht sociale voordelen voor de leerlingen toekent, waarbij het woord « vestiging » verstaan wordt zoals bedoeld in het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie.

Zij komen overeen met de zo kort mogelijke aftstand gemeten door de rijbaan zoals bedoeld in artikel 2.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zonder dat er rekening wordt gehouden met de omleggingen of verboden richtingen.

Wat het gewoon basisonderwijs betreft, is het grondegebied van de gemeente waar de door de inrichtende macht georganiseerde vestiging gelegen is, in alle gevallen gedekt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Basisonderwijs behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs en het Buitengewoon Onderwijs behoren, worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 december 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^