Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 februari 2002
gepubliceerd op 26 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029120
pub.
26/02/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school, inzonderheid op hoofdstuk IV;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 januari 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 januari 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 17 januari 2002 over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens één maand;

Gelet op het advies nr. 32.909/4 van de Raad van State, gegeven op 30 januari 2002, met toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de gezondheid behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2002, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De commissie voor de gezondheidspromotie op school, bedoeld in artikel 27 van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school, is samengesteld uit de volgende leden : 1° drie leden afkomstig uit de federaties of verenigingen van de inrichtende machten van de diensten voor gezondheidspromotie op school, gekozen na raadpleging van die federaties of verenigingen;2° twee leden uit het artsenpersoneel en twee leden uit het verpleegkundig personeel die in de sector van de gezondheidspromotie op school werkzaam zijn, gekozen na raadpleging van de representatieve federaties van dat personeel;3° twee leden voorgedragen door de Hoge Raad voor gezondheidspromotie;4° een lid voorgedragen door de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale begeleiding;5° een ambtenaar van de algemene dienst pedagogische zaken, onderzoek inzake onderwijs en sturing van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, aangewezen door de secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;6° twee leden, waarvan het ene afkomstig is uit één van de federaties van de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs, en het andere uit de federaties van de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gekozen na raadpleging van die federaties;7° twee leden die de federaties van ouderverenigingen vertegenwoordigen, gekozen na raadpleging van de federaties van ouderverenigingen van het officieel onderwijs voor het ene en van het vrij onderwijs voor het andere. § 2. Bij de aanwijzing van de leden bedoeld in de punten 2° en 6° van § 1, wordt rekening gehouden met een evenwicht in de representativiteit van de leden.

Art. 2.§ 1. Er wordt aan de voorzitter, de ondervoorzitter en aan de leden van de commissie een presentiegeld van vijfentwintig euro per vergadering toegekend.

Het in lid 1 bedoelde presentiegeld wordt tot vijftig euro verhoogd, wanneer de vergadering meer dan vier uur duurt, of wanneer de vergadering zich uitstrekt over perioden die de voormiddag en de namiddag dekken.

De in lid 1 bedoelde personen hebben eveneens recht op de terugbetaling van hun reiskosten, volgens de cijfers vastgesteld in de regeling terzake die van toepassing is op de personeelsleden van rang 10 van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. § 2. Het presentiegeld en de reiskosten bedoeld in § 1 worden eveneens toegekend aan de deskundigen die uitgenodigd worden om aan de vergaderingen van de commissie deel te nemen.

Art. 3.Hoofdstuk IV van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school treedt in werking op dezelfde dag als dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheid de gezondheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en van Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^