Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 februari 2002
gepubliceerd op 06 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029124
pub.
06/03/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school;

Overwegende dat de Hoge raad voor gezondheidspromotie en de Hoge raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding een lijst van kandidaten hebben ingediend;

Overwergende dat de Secretaris-generaal van de Franse Gemeenschap de ambtenaar bedoeld bij artikel 1, 5°, van het besluit van 8 februari 2002 heeft aangewezen;

Overwegende dat de federaties en verenigingen van de inrichtende machten van de diensten voor de gezondheidspromotie op school, de representatieve federaties van het genees- en verpleegkundig personeel dat in de sector van de gezondheidspromotie op school werkt, de federaties van de inrichtende machten van het onderwijs en de federaties van ouderverenigingen geraadpleegd werden;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school benoemd dienen te worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school : 1° als vertegenwoordiger van de federaties of verenigingen van de inrichtende machten van de diensten voor gezondheidspromotie op school : - de heer Xavier Hoornaert, werkend lid, en Mevr.Myriam Lecrenier, plaatsvervangster; - de heer William Beyens, werkend lid, en Mevr. Isabelle Gaspard, plaatsvervangster; - Mevr. Michèle Meersseman-Wantens, werkend lid, en de heer Mohammed Ben Mouna, plaatsvervanger; 2° als vertegenwoordiger van de geneesheren die in de sector van de gezondheidspromotie op school werkzaam zijn : - Mevr.Karin Levie, werkend lid, en Mevr. Anne-Marie Biname, plaatsvervangster; - de heer Philippe Daumerie, werkend lid, en Mevr. Fabienne Henry, plaatsvervangster; als vertegenwoordiger van het verpleegkundig personeel dat in de sector van de gezondheidspromotie werkzaam is : - Mevr. Bernadette Melebeck, werkend lid, en Mevr. Rosetta Belvédère, plaatsvervangster; - Mevr. Louisette Huart, werkend lid, en Mevr. Martine Horincq, plaatsvervangster; 3° als vertegenwoordiger van de Hoge raad voor gezondheidspromotie : - de heer André Luffin, werkend lid, en Mevr.Chantal Leva, plaatsvervangster; - Mevr. Danielle Piette, werkend lid, en de heer Jean Laperche, plaatsvervanger; 4° als vertegenwoordiger van de Hoge raad voor psycho-medisch sociale begeleiding : - Mevr.Paulette Latteur-Lausche, werkend lid, en de heer Guy Simonart, plaatsvervanger; 5° als ambtenaar van de Algemene dienst Pedagogische zaken, Onderzoek inzake onderwijs en Sturing van het onderwijs : - de heer Jean Steensels, werkend lid, en Mevr.Martine Duwez, plaatsvervangster; 6° als vertegenwoordiger van de federaties van de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs : - Mevr.Mauricette Mohymont, werkend lid, en Mevr. Anne Lekeux, plaatsvervangster; als vertegenwoordiger van de federaties van de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs : - Mevr. Reine-Marie Braeken, werkend lid, en de heer Jacques Mouton, plaatsvervanger; 7° als lid dat de federaties van ouderverenigingen vertegenwoordigt : - Mevr.Danielle Debaillie, werkend lid, en Mevr. Cécile Pater, plaatsvervangster; - Mevr. Colette Meertens, werkend lid, en de heer Michel Gailly, plaatsvervanger.

Art. 2.Mevr. Karin Levie wordt tot Voorzitster van de Commissie benoemd.

Mevr. Danielle Piette wordt tot Ondervoorzitster van de Commissie benoemd.

Art. 3.De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met uitwerking met ingang van de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het besluit van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 februari 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister voor Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^