Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 februari 2002
gepubliceerd op 10 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie in het officieel gesubsidieerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029147
pub.
10/04/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie in het officieel gesubsidieerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1984 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs zoals gewijzigd bij de decreten van 10 april 1995, 24 juli 1996, 25 juli 1997, 6 april 1998, 2 juni 1998, 17 juli 1998, 8 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 houdende inrichting van de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998 en 23 november 1998;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996, 29 januari 1997, 26 oktober 1998, 17 december 1998, 8 juni 1999, 5 juli 1999 en 16 februari 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996, 29 januari 1997, 26 oktober 1998, 17 december 1998, 5 juli 1999 en 16 februari 2000, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1. in lid 1 : de woorden « de heer Yvan Fagnant » en « Mevr.Danielle Adriaenssens » worden respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Jean Loosvelt » en « de heer Francis Peree »; 2. in lid 2 : de woorden « de heer Guy Martin » en « de heer Pierre Charlier » worden respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Jean-Charles Dresse » en « de heer Roger Thiry »;3. in lid 4 : de woorden « de heer Claude Gobert » worden vervangen door de woorden « de heer Yves Herlemont »;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 februari 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs, de opvang en de aan de "O.N.E." toevertrouwde opdrachten, J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^