Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 mei 2001
gepubliceerd op 10 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2000-2001 van de lestijdendotaties en aanpassingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Fra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029272
pub.
10/07/2002
prom.
07/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MEI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2000-2001 van de lestijdendotaties en aanpassingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 29 tot 33;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1999 tot vastlegging, voor het schooljaar 1999-2000, van de lestijdendotaties en de aanpassingscoëfficiënten voor de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 juni 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 april 2001, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 2000-2001 wordt het totaal aantal lestijdendotaties bedoeld in artikel 29 van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, vastgesteld op 1 443 252 lestijden.

Art. 2.Voor de toepassing van de artikelen 31 en 33 van voormeld decreet van 2 juni 1998, worden het aantal lestijdendotaties en de aanpassingscoëfficient voor die dotaties als volgt vastgesteld : 1° domein van de plastische, visuele kunsten en de kunsten in de ruimte : 148 584 lestijden, aanpassingscoëfficient gelijk aan 0,8870;2° domein van de muziek : 1 033 461 lestijden, aanpassingscoëfficient gelijk aan 0,8838;3° domein van de woord- en de toneelkunsten : 150 815 lestijden, aanpassingscoëfficiënt gelijk aan 0,8690;4° domein van de danskunst : 60 112 lestijden, aanpassingscoëfficient gelijk aan 0,8190.

Art. 3.Binnen de perken bepaald bij artikel 1, stelt de Directeur-generaal van de Algemene Directie van het niet- verplicht onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek de lestijdendotaties vast : 1° die gebruikt worden voor de subsidiëring van de ambten van de personeelsleden in disponibiliteit gesteld wegens ambtsontbering of met gedeeltelijk verlies van opdracht, overeenkomstig artikel 29, lid 2, van voormeld decreet van 2 juni 1998;2° die voorbehouden zijn voor de organisatie van de lestijden van de Kunsthumaniora, overeenkomstig artikel 35 van voormeld decreet van 2 juni 1998;3° die toegekend zijn voor de bijzondere organisaties bedoeld bij de artikelen 37 en 38 van voormeld decreet van 2 juni 1998.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^