Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 oktober 2002
gepubliceerd op 28 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029552
pub.
28/11/2002
prom.
03/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 96, er ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1998;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 11, 13 en 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van 31 augustus 1998, 7 januari 1999, 28 januari 1999, 23 november 2000 en 18 december 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van 31 augustus 1998, 7 januari 1999, 28 juni 1999, 23 november 2000 en 18 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het protocol nr. 262 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, gesloten op 27 juni 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 11 juni 2002 over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens één maand, of, als het advies niet binnen die termijn wordt uitgebracht, binnen een termijn van hoogstens drie dagen;

Overwegende dat de toestand van de informaticasector in de Franse Gemeenschap thans bijzonder kritiek is, terwijl onontbeerlijke opdrachten moeten worden ondernomen;

Overwegende dat de toestand van de personeelsleden, in afwachting van hun overgang naar het overheidsbedrijf, steeds moeilijker wordt, zowel op moreel als op materieel vlak;

Overwegende dat voor de ontwikkeling van de programma's inzake human resources management strategische beslissingen dienen te worden getroffen op functioneel en technologisch vlak, dat die programma's de bezoldiging van 120.000 leerkrachten betreffen en tot de opdrachten van het Overheidsbedrijf zullen behoren;

Overwegende dat door de Franse Gemeenschap het meest geschikte antwoord dient te worden gebracht op de zich steeds sneller ontwikkelende technologische veranderingen;

Overwegende dat de Raad van State geen advies binnen de termijn van één maand heeft uitgebracht en dat, gelet op de dringende noodzakelijkheid, de oorspronkelijke aanvraag om advies dient te worden vervangen door een aanvraag om advies te geven binnen een termijn van hoogstens drie dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 13 september 2002 met toepassing van artikel 84, lid 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 3 oktober 2002, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de ambtenaren van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, hierna « het Bedrijf » genoemd. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 2.Onder voorbehoud van de door dit besluit nader bepaalde regels, zijn het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap van toepassing op de ambtenaren van het Bedrijf.

De bepalingen die de bepalingen van de besluiten bedoeld bij vorig lid wijzigen, aanvullen of vervangen, zijn van rechtswege toepasselijk op de ambtenaren bedoeld in artikel 1, behoudens als zij betrekking hebben op de bepalingen waarvoor de bij dit besluit bedoelde aanpassingsmaatregelen worden getroffen.

Voor de toepassing van de hierboven vermelde regels op de ambtenaren bedoeld in artikel 1, dienen de woorden « Ambtenaren van de Diensten van de Regering », die in deze voorkomen, te worden vervangen door de woorden « Ambtenaren van het Bedrijf ». HOOFDSTUK II. - Nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Art. 3.Artikel 1 dient te worden gelezen als volgt : «

Artikel 1.De hoedanigheid van ambtenaar van het Bedrijf wordt toegekend aan ieder personeelslid dat er, in vast dienstverband, tewerkgesteld is ».

Art. 4.Artikel 2 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 2.§ 1. Iedere ambtenaar wordt benoemd in een graad, overeenkomstig de tabel als bijlage 2 bij dit besluit, die hem in een rang en in een categorie situeert en die hem machtigt tot het bekleden van een van de betrekkingen die bepaald zijn in de personeelsformaties vastgesteld voor het Bedrijf die overeenstemt met deze graad. § 2. De graden worden onderverdeeld in rangen waarvan het aantal, voor elk niveau, wordt bepaald als volgt : 1° in niveau 1 : zes rangen aangeduid met de nummers 10 tot 12, 12 +,15 en 16 +;2° in niveau 2 +: drie rangen aangeduid met de nummers 25 tot 27;3° in niveau 2 : drie rangen aangeduid met de nummers 20 tot 22;4° in niveau 3 : drie rangen aangeduid met de nummers 30 tot 32. In elk niveau worden de rangen genummerd volgens de volgorde van hun hiërarchische waarde, met dien verstande dat het hoogste nummer overeenstemt met de hoogste rang. § 3. Niveau 1 wordt onderverdeeld in drie categorieën: de ambtenaren-generaal, het administratief personeel en het deskundig personeel.

De niveaus 2 +,2 en 3 vormen één enkele categorie: het administratief personeel. § 4. Rang 12 + is een functionele rang die uitsluitend door tijdelijke aanstelling toegankelijk is op grond van een ambtsprofiel dat met de leiding van een informatica-project overeenstemt. »

Art. 5.Artikel 3 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 3.De ambtenaren-generaal worden door de Regering tijdelijk aangesteld overeenkomstig de artikelen 14 en volgende van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap (...) tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor Openbaar Bestuur) in de Franse Gemeenschap en tot invoering van een stelsel van mandaten voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII. De ambtenaren van de rangen 12 tot 30 worden door het Bureau benoemd.

Op de voordracht van de leidend ambtenaar van het Bedrijf, verricht het bureau bij een met redenen omklede beslissing de aanstellingen bedoeld in § 4 van artikel 2. »

Art. 6.In artikel 5 dienen de woorden « alsook de ambtenaren bekleed met een graad ingedeeld in rang 12 » te worden gelezen als volgt : « alsook de ambtenaren die hun ambt in rang 12 + uitoefenen en de ambtenaren die titularis zijn van een graad ingedeeld in rang 12. »

Art. 7.Artikel 6 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 6.De categorie van de ambtenaren-generaal bestaat uit ambtenaren die een mandaat uitoefenen en die titularis zijn van een graad ingedeeld in de rangen 16 + of 15 ».

Art. 8.De artikelen 7 tot 10 zijn niet van toepassing.

Art. 9.Artikel 11 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 11.Binnen het Bedrijf bestaat er een directieraad, die samengesteld is uit ambtenaren titularis van de graden ingedeeld in de rangen 16 + en 15 alsook, op aanstelling van die, uit maximaal drie projectleiders met een adviserende stem. »

Art. 10.Artikel 12 is niet van toepassing.

Art. 11.Artikel 16 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 16.Het Bureau kan elke betrekking van de laagste rang van elk niveau vacant verklaren, die definitief onbezet staat of elke betrekking van dezelfde rang die binnen de zes komende maanden definitief onbezet zal blijven, ten einde er door werving in te voorzien. »

Art. 12.Artikel 17 is niet van toepassing.

Art. 13.In artikel 19, dient lid 2 van paragraaf 1 te worden gelezen als volgt : « Zij worden in dienst geroepen als stagiair, met het genot van al hun administratieve en geldelijke rechten, uiterlijk de eerste dag van de derde maand die volgt op die waarin de voor de selectie instaande instantie de betrokkenen ter beschikking van het Bedrijf heeft gesteld. » In hetzelfde artikel dient paragraf 2 te worden gelezen als volgt : « De stagiair ressorteert, gedurende de periode van zijn stage, onder de administrateur-generaal. Hij verricht zijn stage overeenkomstig artikel 24. »

Art. 14.Artikel 23 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 23.§ 1. De stage van de kandidaten voor de niveaus 1 en 2 + wordt volbracht onder het meesterschap van een Stagecollege, bestaande uit : - de administrateur-generaal; - de onmiddellijke hiërarchische meerdere van ten minste rang 15 onder wiens gezag de stagiair gesteld is. § 2. De stage van de kandidaten voor de andere niveaus wordt volbracht onder het gezamenlijk meesterschap van een stagemeester en de onmiddellijke hiërarchische meerdere. § 3. Een stagemeester wordt door het Bureau benoemd onder de ambtenaren van het Bedrijf bekleed met een graad van ten minste rang 10 die een vormingsprogramma hebben gevolgd waarvan de inhoud wordt bepaald door de ambtenaar-generaal die de leiding heeft van de Algemene Dienst voor Ambtenarenzaken van de Diensten van de Regering. »

Art. 15.Artikel 28 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 28.In het in artikel 26, 1°, bedoelde geval wordt de stagiair door de tot benoemen bevoegde overheid tot ambtenaar benoemd in de graad waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Hij wordt aangewezen voor een betrekking van zijn graad en van zijn categorie die in de personeelsformatie van het Bedrijf bestaat. »

Art. 16.In artikel 29, dient lid 2 te worden gelezen als volgt : « Indien de toelating tot de stage wordt vertraagd omdat een onderzoek geboden is om uit te maken of de stagiair van onberispelijk gedrag is en de stagiair in het Bedrijf door één of meer na hem gerangschikte geslaagden van hetzelfde vergelijkend examen voorbijgegaan is, dan neemt hij echter rang in op de datum waarop die geslaagde of de best gerangschikte van die geslaagden zijn stage heeft aangevat. »

Art. 17.Artikel 37 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 37.Behoudens wat de bevordering in een vlakke loopbaan betreft, kan het Bureau elke betrekking vacant verklaren, die definitief onbezet staat of elke betrekking die binnen de zes komende maanden definitief onbezet zal blijven ten einde er door bevordering, door verandering van categorie, door overdracht of door overplaatsing in te voorzien. »

Art. 18.Artikel 39 is noch op de ambtenaren-generaal noch op de uitoefening van ambten van rang 12 + van toepassing.

Art. 19.De artikelen 46 tot 53 zijn niet van toepassing.

Art. 20.Artikel 70 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 70.Jaarlijks wordt een naamlijst van de ambtenaren en contractuele personeelsleden van het Bedrijf bekendgemaakt met vermelding van hun niveau, hun administratieve anciënniteit, hun categorie, hun geboortedatum alsook de weddeschaal die hun wordt toegekend.

De in vorig lid bedoelde naamlijst vermeldt eveneens, voor de ambtenaren, hun rang en hun graad.

Voor de ambtenaren en contractuele personeelsleden die een informatica-ambt uitoefenen, vermeldt ze bovendien de klasse waaronder hun ambt ressorteert en, als dit ambt onder klasse A ressorteert, de rang 12 + die ermee verband houdt. »

Art. 21.Artikel 71 dient te worden gelezen als volgt : «

Art. 71.Er wordt een organogram van het Bedrijf bekendgemaakt waarin zijn structuur, met vermelding van de verantwoordelijken, wordt opgenomen. Bij elke wijziging van de structuur van het Bedrijf wordt een nieuwe bekendmaking verricht. »

Art. 22.Artikel 72 is niet van toepassing.

Art. 23.In artikel 88, dienen de woorden « de onmiddellijke hiërarchische meerdere van ten minste rang 12 » te worden gelezen als volgt : « de onmiddellijke hiërarchische meerdere van ten minste rang 12 of, naargelang van het geval, het personeelslid dat zijn ambt in rang 12 + uitoefent. »

Art. 24.De artikelen 94 tot 98 zijn niet van toepassing.

Art. 25.In artikel 103, § 1, dienen de woorden ", bekleed met een graad van ten minste rang 12 » te worden gelezen als volgt : »die bekleed is met een graad van rang 12 of die zijn ambt in ten minste rang 12 + uitoefent. »

Art. 26.Artikel 106 dient te worden gelezen als volgt : « Er wordt een Raad van Beroep voor het Bedrijf ingesteld, die bevoegd is voor de ambtenaren van het Bedrijf, behalve de ambtenaren-generaal. »

Art. 27.In artikel 107 dient paragraaf 4 te worden gelezen als volgt : « De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter waaruit de Raad van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Diensten van de Regering samengesteld is, oefenen dezelfde functies uit binnen de Raad van beroep bedoeld in artikel 106. » In hetzelfde artikel dient paragraaf 5 te worden gelezen als volgt : « De assessoren en de plaatsvervangende assessoren worden voor de helft aangewezen door de vakorganisaties die in het Onderhandelingscomité van Sector XVII zijn vertegenwoordigd naar rato van één assessor en twee plaatsvervangende assessoren per vakorganisatie. Voor de andere helft worden zij door de Regering aangewezen.

De assessoren worden gekozen onder de ambtenaren van het Bedrijf, die ten minste 35 jaar oud zijn en vijf jaar dienstanciënniteit tellen.

Bij gebrek aan ambtenaren die aan deze voorwaarde voldoen, kan ervan afgeweken worden. Zij mogen geen vermelding van ongunstige evaluatie noch een vermelding van evaluatie "met voorbehoud" hebben gekregen. »

Art. 28.Titel XIII dient te worden gelezen als volgt : « TITEL XIII. - Informatica-ambten

Art. 119.De ambten bedoeld in artikel 11, § 1, lid 2, van het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC) worden bepaald op grond van benamingen van profielen die onderverdeeld zijn als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 120.De inhoud van elk profiel dat bij toepassing van vorig artikel wordt vastgesteld, wordt door het Bureau bepaald op de voordracht van de Directieraad.

Bij elke bepaling van een profiel wordt de nadruk gelegd op de concrete omschrijving van de uit te oefenen bevoegdheid alsook de te bereiken doelstellingen, wordt noodzakelijk de plaats van de overeenstemmende taak in de structuur aangewezen en wordt bepaald of die bevoegdheid tijdelijk of vast is, en, in voorkomend geval, welke waarde het criterium « oorspronkelijke opleiding » en het criterium « ervaring op het betrokken gebied » in verhouding tot elkaar hebben.

De beslissing betreffende elke aanwerving om te voorzien in die ambten wordt bekendgemaakt. »

Art. 29.Artikel 133 is niet van toepassing.

Art. 30.In bijlage I, worden de woorden « A. Ambtenaren-generaal » vervangen door de volgende woorden : « A. Ambtenaren-generaal 16 + Administrateur-generaal 15 Adjunct-directeur-generaal ».

In dezelfde bijlage, wordt de vermelding « 12 + Projectdirecteur » onmiddellijk boven de vermelding « 12 Directeur » ingevoegd. HOOFDSTUK III. - Nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Art. 31.Artikel 28 wordt aangevuld met volgend lid : « In afwijking van de vorige leden, worden de wedde en de eventuele tussentijdse verhogingen ervan, voor de personeelsleden die onder de categorie van de ambtenaren-generaal ressorteren, bij een overeenkomst vastgesteld binnen de perken van de minimum- en maximumbedragen die, in bijlage 1, de weddeschaal verbonden aan de betrokken graad uitmaken. »

Art. 32.Artikel 30 wordt aangevuld als volgt : Tussen de vermelding « Adjunct-directeur-generaal 150/1 en de vermelding « Directeur 120/1 120/2 120/3 120/4 » wordt de vermelding « Projectdirecteur 120/4idp » ingevoegd.

Art. 33.Hoofdstuk V dient te worden gelezen als volgt : « HOOFDSTUK V. - Weddeschalen verbonden aan de informatica-ambten

Art. 31.Aan elk informatica-ambt, bepaald met toepassing van artikel 119 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt, rekening houdend met de klasse waartoe het behoort, de volgende weddeschaal verbonden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Elke werkelijk gepresteerde dienst die een nuttig verband heeft met het profiel van het ambt dat met de betrokken betrekking overeenstemt, wordt noodzakelijk meegerekend voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. »

Art. 34.Voor de ambtenaren die naar het Bedrijf worden overgedragen en ressorteren onder de categorie « deskundig, kwalificatiegroep 4 », en onder de categorie « administratief, kwalificatiegroep 3 », dient bijlage 1 te worden gelezen als volgt : Schalen van niveau 2 + 1. Basisschalen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.Kwalificatieschalen 3 De schalen 250/3i, 251/3i, 252/3i en 260/3i worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 3.346,57. 3. Bevorderingsschaal De schaal 270/3i wordt gevormd door de schaal 260/3i, verhoogd met een forfaitair bedrag van 5.270,84.

Schalen van niveau 1 1. Basisschalen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.Kwalificatieschalen 4 De schalen 100/4i, 101/4i, 102/4i en 110/4i worden gevormd door de overeenstemmende basisschalen, verhoogd met en forfaitair bedrag van 6.274,81. 3. Bevorderingsschaal Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de ambtenaren-generaal van het Bedrijf dient dezelfde bijlage te worden gelezen als volgt : Schalen van de ambtenaren-generaal Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV.- Overgangs- en slotbepalingen

Art. 35.Voor de ambtenaren die naar het Bedrijf worden overgedragen met toepassing van artikel 20 van het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, moet § 3 van artikel 2 van het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap te worden gelezen als volgt : « § 3. Niveau 1 wordt onderverdeeld in drie categorieën : de ambtenaren-generaal, het administratief personeel en het deskundig personeel.

Niveau 2 + wordt onderverdeeld in twee categorieën : het administratief personeel en het gespecialiseerd personeel.

De niveaus 2 en 3 worden onderverdeeld in drie categorieën : het administratief personeel, het technisch personeel en het gespecialiseerd personeel. »

Art. 36.In afwijking van de artikelen 26 en 27 van dit besluit is de Raad van beroep van de Diensten van de Regering, ingesteld binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap bij toepassing van artikel 106 van het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, bevoegd gedurende een periode van drie jaar, die begint op de datum van inwerkingtreding van dit besluit voor de ambtenaren bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Nadat de periode van drie jaar bedoeld in vorig lid verstreken is, blijft dezelfde Raad van beroep bevoegd zolang een Raad van beroep die eigen is aan het Bedrijf niet wordt ingesteld met toepassing van de artikelen 26 en 27 van dit besluit.

Art. 37.De ambtenaren die één van de weddeschalen bedoeld in artikel 34 van dit besluit ontvangen, kunnen geen aanvullende toelage ontvangen die verbonden is aan de uitoefening van informatica-ambten.

Art. 38.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 5, dat betrekking heeft op de ambtenaren-generaal en in werking treedt op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering houdende de oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor Openbaar Bestuur) in de Franse Gemeenschap en tot invoering van een stelsel van mandaten voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren.

Art. 39.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^