Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 januari 2003
gepubliceerd op 04 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de commissarissen b

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029132
pub.
04/06/2003
prom.
09/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de commissarissen bij de Regering


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op de artikelen 31, 36, 44 en 48;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de commissarissen bij de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de « O.N.E., » en van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, 2°, worden de woorden « de heer Stéphane VREUX » vervangen door de woorden « de heer Bruno PONCHAU ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het werd beraadslaagd.

Brussel, 9 januari 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^