Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 februari 2003
gepubliceerd op 07 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029178
pub.
07/04/2003
prom.
17/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 62, 6° gewijzigd bij het decreet van 11 juli 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot oprichting van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 6, § 1, 10°, a) ;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als lid van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring : 1° als Voorzitter bedoeld bij artikel 2, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot oprichting van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap : de directeur-generaal van het personeel van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap of diens afgevaardigde van minstens rang 15;2° als Ondervoorzitter bedoeld bij artikel 2, 2° van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs of diens afgevaardigde van minstens rang 15;3° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, a) , van hetzelfde besluit : de heer Jean-Luc Duvivier; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, a) , van hetzelfde besluit : Mevr. Colette Dupont; 4° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, b) , van hetzelfde besluit : Mevr.Pierrette Meerschaut; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, b) , van hetzelfde besluit : Mevr. Christine Ruhl; 5° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, c) , van hetzelfde besluit : Mevr.Agnès Dumont; de heer Luc Van Grunderbeek; de heer Bernard Bay; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, c) , van hetzelfde besluit : Mevr. Maryvonne Wertz;

Mevr. Jacqueline Dechaux;

Mevr. Marie-Agnès Capron; 6° als werkend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, d) , van hetzelfde besluit : de heer Dario Caterina; de heer Jacques Timmermans;

Mevr. Colette Stine; als plaatsvervangend lid bedoeld bij artikel 2, 3°, d) , van hetzelfde besluit : de heer Jacques Denoël;

Mevr. Anne-Françoise Vangansbergt; de heer Roland Langevin.

Art. 2.Mevr. Laeticia Kalimbiriro wordt aangewezen als secretaris van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring.

Art. 3.De aanwijzingen hebben uitwerking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 februari 2003.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^