Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 april 2003
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 2001, toekenning aan en verdeling over sommige organen van de geschreven pers in financiële moeilijkheden van een buitengewone tegemoetkoming opgeleverd door een gedeelte van de in

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029380
pub.
13/08/2003
prom.
11/04/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 2001, toekenning aan en verdeling over sommige organen van de geschreven pers in financiële moeilijkheden van een buitengewone tegemoetkoming opgeleverd door een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en televisiedistributienetten en de handelspubliciteit op radio en televisie, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 1989 en het decreet van 19 juli 1991, en inzonderheid op de artikelen 17 en 18;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op het veranderlijk krediet van de basisallocatie 01.01.41 van de organisatie-afdeling 25, programma 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van 11 oktober 2001 houdende goedkeuring van het beheerscontract van de Radio-Télévision belge de la Communauté française;

Gelet op artikel 42 van het beheerscontract van de Radio-Télévision belge de la Communauté française;

Overwegende dat het past sommige persorganen te steunen om hen toe te laten de vermindering van hun reclame-inkomsten te compenseren die te wijten is aan de invoering van de commerciële reclame op radio en televisie;

Overwegende dat het past een buitengewone tegemoetkoming dringend toe te kennen aan organen van de dagelijkse en wekelijkse pers in financiële moeilijkheden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 april 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 10 april 2003, Besluit :

Artikel 1.Het forfaitaire bedrag gestort door de RTBF voor het jaar 2001 aan het Fonds voor de uitbreiding van de geschreven pers krachtens artikel 42 van zijn beheerscontract wordt verdeeld over de titels van de Franstalige dagelijkse en wekelijkse geschreven pers die moeilijkheden ervaren.

Art. 2.Voor het jaar 2001 wordt een bedrag van 1.860.068 euro uit en deel van de inkomsten van de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF toegekend als buitengewone tegemoetkoming ten voordele van de hierna vermelde Franstalige persentiteiten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het bij artikel 2 bedoeld bedrag wordt aangerekend op de basisallocatie 01.01.41 van de organisatie-afdeling 25, programma 4, van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2003.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking zodra het goedgekeurd wordt.

Art. 5.De Minister van de Audiovisuele Sector is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 april 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van de Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^