Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 juni 2003
gepubliceerd op 17 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029518
pub.
17/10/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra, inzonderheid op de artikelen 6 en 8;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven, gegeven op 2 april 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 maart 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 april 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Regering over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State 35.421/4, gegeven op 11 juni 2003, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2003, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de Minister : het lid van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de Sport behoort.2° het decreet : het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra.3° de Hoge raad : de Hoge raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven ingericht bij het decreet van 23 december 1988 tot instelling van de Hoge Raad voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven bij de Franse Gemeenschapsexecutieve.

Art. 2.De aanvraag om erkenning en de aanvraag om vernieuwing van de erkenning van een vereniging van de sportcentra worden gericht tot de Algemene Directie voor Sport van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, hierna de « administratie » genoemd, op de door haar afgeleverde formulieren.

De aanvraag om vernieuwing van de erkenning van een vereniging van de sportcentra wordt ten laatste zes maanden voor de vervaldatum van de vorige erkenning ingediend.

Art. 3.Een vereniging van de sportcentra voegt bij haar aanvraag om erkenning de volgende documenten : 1° een kopie van haar statuten en het bewijs van hun publicatie in het Belgisch Staatsblad ;2° een kopie van elk reglement genomen ter uitvoering van deze statuten;3° de bijgewerkte lijst van de sportcentra die lid zijn alsmede van hun vertegenwoordigers;4° de bijgewerkte lijst van de leden van haar beheersorgaan die de namen, adressen en uitgeoefende ambten opneemt;5° een activiteitenverslag over het jaar dat het jaar van de indiening van de aanvraag om erkenning voorafgaat;6° het activiteitenprogramma van het lopend jaar en een actieplan voor de duur van de erkenning.

Art. 4.De Minister wordt belast met het nemen van de beslissingen voor de toekenning en de niet-erkenning. De beslissing wordt genomen binnen de 6 maanden vanaf de datum van verzending van de aanvraag om erkenning.

De Minister wordt belast met het nemen van de beslissingen tot schorsing en intrekking van de erkenning. Hij deelt het dossier voor advies mee aan de Hoge raad en aan de erkende vereniging voor sportcentra opdat zij haar argumenten zou kunnen laten gelden.

Art. 5.Van elke beslissing genomen krachtens artikel 5 wordt per aangetekende brief aan de vereniging kennisgegeven.

Art. 6.Binnen de dertig dagen volgend op de kennisgeving van de beslissing tot niet-erkenning, schorsing of intrekking, kan de vereniging een beroep indienen bij de Regering.

Op straffe van nietigheid wordt het beroep per aangetekende brief gestuurd en bevat het de volgende elementen : 1° de motivatie van het beroep; 2°de argumenten of eventuele nieuwe elementen die de vereniging wil laten gelden; 3° de identiteit van de perso(o)n(nen) die de vereniging vertegenwoordigt en die in voorkomend geval gehoord willen worden door de Hoge raad.

Art. 7.Na onderzoek van het dossier, informeert de administratie de vereniging per aangetekende brief over de datum en het uur waarop de Hoge Raad het beroep zal onderzoeken voor advies.

Daartoe komt de Hoge raad bijeen ten vroegste veertien dagen na de datum van verzending van de aangetekende brief.

Art. 8.De Regering neemt haar beslissing na het advies van de Hoge raad, binnen een termijn van negentig dagen vanaf de ontvangst ervan.

Art. 9.Een beroep bij de Regering kan ingediend worden door de vereniging als de Minister zijn beslissing niet heeft meegedeeld binnen de zes maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag om erkenning.

Art. 10.Op straffe van nietigheid wordt het beroep ingediend per aangetekende brief binnen de dertig dagen vanaf het einde van de 6e maand volgend op de datum van indiening van de aanvraag om erkenning.

De Regering neemt zijn beslissing na advies van de Hoge Raad binnen een termijn van dertig dagen vanaf de verzending van het beroep.

Art. 11.De werkingssubsidie bedoeld in artikel 10 van het decreet wordt op de rekening van de erkende sportcentra in twee schijven gestort : - 60 % tijdens het eerste semester van het lopend jaar; - 40 % na ontvangst door de administratie van de documenten bedoeld in de punten 11° en 12° van artikel 3 van het decreet, van het proces-verbaal van de algemene vergadering die hen goedkeuren en de informatie bedoeld in artikel 9, 2), van het decreet.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 13.De Minister tot wiens bevoegdheid de Sport behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juni 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^