Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 oktober 2003
gepubliceerd op 25 november 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029543
pub.
25/11/2003
prom.
16/10/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 7, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 houdende het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 169 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 73 van 20 juli 1982, bij de koninklijke besluiten van 29 augustus 1985 en 21 oktober 1985, bij het besluit van de Executieve van 7 november 1991, bij het decreet van 24 juni 1996, bij het besluit van de Regering van 24 oktober 1996 en bij het decreet van 31 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, inzonderheid op artikel 1 zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 1994;

Gelet op het gemotiveerd advies van de Hoge Overlegraad van Sector IX van 16 oktober 2003;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de vakantie van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra moet overeenstemmen met de schoolkalender van kracht gedurende het jaar 2003-2004 en dat het personeel geïnformeerd moet worden binnen de kortste termijnen, rekening houdende met het feit dat het jaar 2003-2004 al begonnen is;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2003;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 1994, wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Artikel 1.De vastbenoemde of stagedoende personeelsleden die onderworpen zijn aan het besluit van 27 juli 1979 houdende het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, genieten het hierna bepaald jaarlijks vakantiestelsel : a) Allerheiligenverlof : van maandag 27 oktober 2003 tot en met vrijdag 31 oktober 2003;b) Wintervakantie : van maandag 22 december 2003 tot en met vrijdag 2 januari 2004;c) Ontspanningsverlof (krokus) : van maandag 23 februari 2004 tot en met vrijdag 27 februari 2004;d) Lentevakantie : van maandag 5 april 2004 tot en met vrijdag 16 april 2004 - Pasen : 11 april 2004;e) Zomervakantie : de periodes zomervakantie worden als volgt vastgesteld, rekening houdende met het feit dat tijdens de bedoelde vakantie de psycho-medisch-sociale centra aan de jongeren en de gezinnen het ambt of de opdracht van de raad moeten verzekeren inzake school- en beroepsoriëntatie door permanenties te organiseren die duidelijk aan de consulenten worden meegedeeld : - voor de directeurs en de leden van de inspectiedienst : van maandag 5 juli 2004 tot en met vrijdag 13 augustus 2004; - voor de andere personeelsleden : ofwel van zaterdag 3 juli 2004 tot en met woensdag 18 augustus 2004, ofwel van zaterdag 10 juli 2004 tot en met woensdag 25 augustus 2004; f) andere verlofdagen : - zaterdagen en zondagen; - maandag 10 november 2003 en dinsdag 11 november 2003; - donderdag 20 mei 2004 (Hemelvaart) en vrijdag 21 mei 2004; - maandag 31 mei 2004 (Pinksteren).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2003 en zal eindigen van toepassing te zijn op 31 augustus 2004.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de statuten van het onderwijspersoneel behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 oktober 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, C. DUPONT De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^