Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 december 2003
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Minister

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004200283
pub.
05/04/2004
prom.
17/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het statuut van het wetenschappelijke personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het geldelijk statuut van het wetenschappelijke personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII, gegeven op 4 juni 2003;

Gelet op het advies van de Directieraad van 2 juni 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 17 december 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 17 december 2003, Besluit :

Artikel 1.Aan paragraaf 2 van artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht bij punt « VI Algemeen bestuur cultuur en informatica » onder « 2. Algemene directie cultuur : » bij rubriek « 6. Koninklijk museum Mariemont - voor het hele museum, » Worden de meldingen « Personeel bedoeld bij het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat Directeur (trap II) 1 Hoofd van een afdeling (trap III) 1 » Vervangen door de meldingen : « Personeel bedoeld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het statuut van het wetenschappelijke personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Franse Gemeenschap » : Directeur 1 Wetenschappelijk directeur 1 ».

Art. 2.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht bij punt VI Algemeen bestuur cultuur en informatica : » bij de rubriek « Koninklijk museum Mariemont, », wordt de melding « Personeel bedoeld bij het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat » vervangen door de melding « Personeel bedoeld bij het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat » vervangen door de melding « Personeel bedoeld bij het besluit van de Tegering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 houdende het statuut van het wetenschappelijke personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Franse Gemeenschap ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 december 2003.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport, Ch. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^