Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 februari 2004
gepubliceerd op 26 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de leden van het bureau en de colleges van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004200827
pub.
26/05/2004
prom.
19/02/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de leden van het bureau en de colleges van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 135, 136 en 139;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 september 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 november 2003;

Gelet op het advies nr.36.269/4 van de Raad van State gegeven op 7 januari 2004, met toepassing van artikel 84, 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de audiovisuele sector behoort;

Na de beraadslaging van 11 februari 2004, Besluit :

Artikel 1.De voorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap oefent zijn ambt met een voltijdse betrekking uit.

Hij geniet een toelage die als wedde geldt die aan de schaal 161/1 zoals bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap beantwoordt.

Art. 2.§ 1. De ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap genieten een aanwezigheidsvergoeding van 124 euro per zitting van het bureau, van een college of een werkgroep. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer 01.01.2003 + 100 in functie van de evolutie van het gewone indexcijfer voor consumptieprijzen bepaald bij de wet van 2 augustus 1971 (gezondheidsindexcijfer 138/01).

De ordonnateur van uitgaven vordert de ten onrechte geïnde sommen terug bij de vereffening van de eerste maand die volgt op de vervallen termijn.

Bovendien genieten zij een uurvergoeding voor activiteiten die hen door de voorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap toevertrouwd zijn, die op 37 euro bepaald is. Dit bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig het vorig lid. § 2. De bij dit artikel bedoelde vergoedingen worden maandelijks vereffend op basis van een aangifte van schuldvordering, geviseerd door de voorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap of door een daartoe door het bureau met een delegatie bekleed personeelslid.

Het aantal uren dat aanleiding geeft tot een uurvergoeding wordt tot een maximum beperkt van 90 uur per kwartaal berekend op basis van een jaarlijks gemiddelde.

Art. 3.§ 1. De leden van de Colleges van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap genieten een aanwezigheidsvergoeding van 25 euro per zitting van de voltallige vergadering van een College of een werkgroep.

Zij genieten de vergoedingen wegens reiskosten, volgens de nadere regels die van toepassing zijn op de ambtenaren van rang 12 van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

De ordonnateur van uitgaven vordert de ten onrechte geïnde sommen terug bij de vereffening van de eerste maand die volgt op de vervallen termijn. § 2. De leden van het Toelatings- en Controlecollege genieten, daarenboven, de uurvergoeding bedoeld bij artikel 2, § 1 van dit besluit, volgens dezelfde nadere regels. § 3. De bij dit artikel bedoelde vergoedingen worden maandelijks vereffend op basis van een aangifte van schuldvordering, geviseerd door de voorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap of door een daartoe door het bureau met een delegatie bekleed personeelslid.

Het aantal uren dat aanleiding geeft tot een uurvergoeding wordt tot een maximum beperkt van 45 uur per kwartaal berekend op basis van een jaarlijks gemiddelde. § 4. De bij de paragrafen 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergoedingen kunnen niet gecumuleerd worden met de bij artikel 2 bedoelde vergoedingen.

Art. 4.Het besluit van de Regering van 27 oktober 1997 van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van sommige organen van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap) wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid de audiovisuele sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 februari 2004 Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^